Followers

onsdag 29. juli 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 28. juli, 2015

Sheldan Nidle 28. juli, 2015

I Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Det er mye som foregår for øyeblikket! Det er nå fastsatt tidsskjemaer for de ulike prosessene som våre allierte på Jorden har valgt ut. Som vanlig er det en fast gruppe som møtes med kabalen med ujevne mellomrom. I disse møtene presenterer våre allierte på Jorden de mørkes utsendinger med en rekke ultimatumer. Disse ultimatumene er som regel basert på en rekke rettsavgjørelser som beviser at de mørke i bunn og grunn er bankerott og slett ikke har de økonomiske midler som trengs for å gjennomføre sine meningsløse militære aksjoner. For å si det kort; verdensopinionen er i ferd med å snu seg fullstendig imot dem. De urgamle familiene i særdeleshet, er i besittelse av formelle gjeldsbrev som i seg selv kan bevise hvor ytterst svakt de mørkes fiat-pengesystem i realiteten er. De mørke innser hvor til de grader svak deres posisjon nå er. Slutten for denne kabalen nærmer seg med stormskritt. De urgamle familiene ønsker å skape, ikke bare et nytt system, men samtidig å skape de globale forutsetningene for at en ny bevissthet kan vokse og blomstre. Vi minner dem hele tiden på at de mange fattige i menneskeheten på denne kloden er døende og i smerte. Deres svar er at en prosess for forandring er underveis og vinner stadig større gjennomslagskraft. Hver ting har sin tid. Vi svarer dem at Himmelen også har sin egen strålende agenda!

Da Atlantidene på så utakknemlig vis overlot menneskeheten til seg selv, overlot de dem til å sulte og tilslutt til å dø. I dette øyeblikk dukket Anunnakiene opp og, under en streng avtale med Himmelen, løftet de Jordens folk opp et visst stykke og satte dem under det motbydelige åk av de mørkes herredømme. Forfedrene deres var til å begynne med takknemlige for deres hjelp. Dypt i sine hjerter hadde de en vag anelse om hva som så plutselig hadde skjedd. Disse nye mørke sjelene forsøkte å ta over rollen etter Atlantidene og viske ut deres forfedres erindring om hvem de i virkeligheten var. Dette bekymret forfedrene deres dypt ettersom de forsto at noe vidunderlig måtte skje for å bringe dem tilbake til sin tidligere tilstand. Men etterhvert som årtusenene gikk, tilpasset forfedrene deres seg til denne begrensete virkeligheten. De gyldne tidsaldrene etter Atlantis overbeviste de fleste av deres forfedre at de ville oppnå en del fordeler ved å underkaste seg. Ikke desto mindre var det slik at håpet til dem som husket den gamle verden, var et konstant mantra for Himmelen til å sende en virkelig champion. I all hemmelighet ble vi gitt rollen med å passe på dere og vente på nærmere instruksjoner.

Helt siden Atlantis’ fall har forfedrene deres lidd mens Anunnakiene nådeløst hersket over dem. Etter at den siste gyldne tidsalderen endte med den enorme flommen, valgte Anunnakiene ut lakeier som kunne tjene, i deres sted, som deres herskere. Anunnakiene begynte å splitte dere opp i ulike grupper og bruke dette til å skaffe seg ytterligere kontroll over dere. Moralregler for å styre disse ulike samfunnene ble introdusert for dere og mange andre lover og regler ble gitt for å hjelpe lakeiene deres å herske over disse forskjelligartede gruppene. Lakeiene ble opplært til krig, hat og andre måter å manipulere et samfunn på. Da den moderne tid kom, hadde dere stort sett glemt alt om dere fortid og godtok mange av de "spillereglene" som var nedarvet fra de siste 8 årtusenene. Deres nåværende samfunn er i realiteten i ferd med å forandre hvordan dere ser på dette. Anunnakiene er ikke lenger her. Lakeiene deres har vist seg å være en temmelig udugelig gruppe. Det eneste de vet er hva de slue Anunnakiene lærte dem. De har hatt lett tilgang til rikdommer, makt og regjeringer som egentlig ikke bryr seg om sitt folk. Dette har skapt en viss grad av sløvhet blant dem og dette kan brukes til å "ta dem ned".

Etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere begynne å se hvordan dette riket kan forandres. De urgamle familiene arbeider til dels innenfor den gamle virkelighetens paradigmer. Men det er behov for noe nytt for raskt å kunne skape forandring i denne årtusen-gamle hengemyra av problemer som rir verden i dag. Vi er overbevist om at en transparent og mektig bevegelse kan fungere for raskt å forandre denne virkeligheten. Vi har foreslått dette gjennom mange år. Små grupper som arbeider målrettet for å forbedre forholdene lokalt, har vokst frem over alt på kloden. Disse små bevegelsene er gradvis i ferd med å styrke sin sak med hensyn til hva som må gjøres, samtidig som større grupper kommer sammen og skaper mektige nettverk. Med andre ord, å gjøre dette med støtte fra mektige støttespillere som benytter sin rikdom til å fremme disse tallrike prosjektene. For oss er dette en mer akseptabel måte å gjøre tingene på.  De mørke kan bare forsøke å forpurre dette. La dem bare gjøre det, og bruk dette til ytterligere å forsterke kraften i denne bevegelsen. Deres korrupte metoder vil utelukkende føre til en sann "stille revolusjon". Allerede for et halvt tiår siden var dette nødvendig å gjøre. Resultatet av denne økende bevisstheten kan deretter sørge for at disse erkekjeltringene blir fjernet fra sine maktposisjoner. Resultatet er det samme, men innenfor en mye kortere tidsramme.

Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med et budskap til dere alle!! I dette øyeblikk på Gaia, flommer en mektig energi inn i deres ulike livssoner. Hver av disse energiene bygger på hverandre. I løpet av den kommende måneden august, vil disse energiene nå et crescendo. Disse energiene vil danne fundamentet for enda flere bølger av enda høyere energier som skal følge. Disse energiene aktiverer deler av hjernen, hjertet og kroppen deres. Disse organene er senterpunktet for et velsignet sett av forandringer som vil gjøre dere enda mere bevisst på den dimensjonelle transformasjonen som skjer. Tilbake i 1972 ble det gjennomført en rekke tiltak for å sikre at dette solsystemet overlevde. Disse var de første tilfellene hvor vi gav konkret hjelp til virkeligheten deres. Vær klar over at for oss er Gaia en meget spesiell planet ettersom den tjente som fokuspunktet for begynnelsen på denne galaksen. Helt siden vi ble Mestere har vi vært fullstendig klar over hva denne vidunderlige, levende kloden i sannhet er. Det er en velsignelse å vite at det å ta vare på denne planeten er en guddommelig del av våre mange hellige oppgaver. Etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere bli bedre i stand til å sanse hvilken enorme viktighet hun har for dette solsystemet.

Disse nye energiene er en del av en kontinuerlig strøm av energier som begynte å flomme inn til Gaia ved begynnelsen av dette årtusenet. Disse energiene fungerer som "startkabler" for de midlertidige energiene som trengs for å starte forandringene deres. For øyeblikket er mesteparten av auraen deres blitt integrert inn i energifeltene som gir Gaia kraft. Etter hvert som hun vokser på naturlig vis, så gjør også dere det. I august begynner de neste settene av energier å flomme inn til denne kloden. Vi regulerer disse energiene og de transformasjonene som de har til oppgave å sette i gang. De er i virkeligheten et slags tonalt mønster som er nødvendig for å løfte dere til deres neste utviklingstrinn. De mørke har begynt å forstå hva det er som skjer og vi forsikrer Himmelen at vår beskyttelse omfatter alle deler av denne overflateverdenen. På samme tid begynner det å gå opp for de mørke at planen deres om å forpurre disse transformasjonene er i ferd med å slå fullstendig feil. Lyset nærmer seg for hver dag som går en aldeles velsignet seier!

Himmelens velsignete sang runger nå overalt i dette riket. Vi ber dere om å fortsette å være positive og bruke deres i stor grad utappede indre kraft til å bidra til at denne høyst betimelige forandringen skjer etter planen. Hver eneste en av dere er i virkeligheten en av Himmelens juveler. Benytt deres kollektive evner til å sørge for at disse glitrende indre juvelene får skinne. Hvis dere ser dere omkring vil dere kunne se denne mektige energien i virksomhet. Visualiser dette og gjennom så å gjøre, la alle deres brødre og søstre skinne med en stråleglans så mektig at det ender mørkets makt og lar Himmelens Lys få flomme inn. La dette være den tid som betyr den endelige slutten for dem som i mørkets navn holdt dere alle i tvil om hvem dere egentlig er og hva dere virkelig er i stand til. Tiden kommer for å la dette riket få vite at de energiene som i sin store nåde beskytter dere alle, nå forbereder seg på å komme frem i lyset og skape et nytt rike fylt av fred, samarbeid og glede. Halleluja! En ny tid av frihet og velstand for alle er på det nærmeste over oss!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper for å informere dere om hva som foregår rundt om på denne kloden. Våre familier fra stjernene og fra Inner-Jorden er nå i ferd med å legge alt til rette for en mektig serie med forandringer som allerede er på vei. Vi takker alle dem som i sin store nåde er med og hjelper oss i denne mektige oppgaven å forvandle menneskeheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 22. juli 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 21. Juli, 2015Sheldan Nidle 21. Juli, 2015
7 Ik, 0 Vayeb, 11 Ik
Dratzo! Verden er i ferd med å sprekke opp i to hoveddeler! Den mørke kabalen kjemper som rasende, men like fullt uten å ha noen som helst mulighet til å lykkes, for å opprettholde sine tusenårgamle privilegier. Disse makttradisjonene deres vakler under Lysets mektige og vidtfavnende juridiske angrep. I tillegg blir de mørkes svindelbefengte, verdensomspennende banknettverk pålagt stadig større restriksjoner. Nesten ukentlig forsøker de mørke å skape en situasjon som de håper skal kunne føre til krig. Disse strategiene lykkes de heller ikke med. Faktum er at et mønster av systematisk sammenbrudd nå er normen for kabalen og dens lakeier. På samme tid drøfter våre allierte på Jorden hvordan man best kan sette en endelig stopper for denne gruppen som tidligere har hatt så stor makt i verden. Et nytt pengesystem ligger og venter på at det rette øyeblikket skal komme for at det kan kunngjøres. Denne proklamasjonen venter på samme vis på det endelige krafttaket som vil bli et sikkert fait accompli for Lyset. Det som for øyeblikket mangler er å få på plass de ulike lands regjeringers rolle i denne voksende, mektige alliansen. I mange store regjeringer holder de som har ledelsen på å legge alt til rette for en svært tiltrengt ny retning for nasjonal ledelse, som skal gi folket sine rettigheter tilbake og gjøre arrestasjonen av en rekke mektige personer mulig.

Scenen er i ferd med å rigges til for en sann stille revolusjon som vil gjøre at deres verden kan vende tilbake til en tilstand av fred og samarbeid som ingen har sett maken til. De mørke skjelver daglig av den grad av fremskritt våre allierte på Jorden hele tiden gjør. Alt dette hører dere for det meste ingen ting om fordi det er tåkelagt av en enorm sky av mørk desinformasjon. Idéen med dette er å forvirre massene gjennom å hevde, ved hjelp av løgner, at ingen ting i virkeligheten er forandret. Det er vårt inderlige ønske å kunne heve oss over denne illusjonen skapt av "røyk og speil". Vi oppfordrer stadig våre allierte på Jorden om å avsløre ihvertfall noe av det som i sannhet foregår. De svarer at denne omfattende desinformasjonen hjelper dem å få kabalen til å tro at dens bisarre strategi på et eller annet vis fungerer. Det gjør også at de kan fortsette på sin unike, stillferdige måte, for i det rette øyeblikk å la fellen klappe igjen og presentere den mørke kabalens lederskap med en helt ny virkelighet. Vi føler derimot at en mere “rett i fleisen” angrepsmåte kan fungere like bra, fordi det ville gjøre at dere kunne være bedre orientert om hva som faktisk skjer. Våre allierte på Jorden holder fortsatt hårdnakket på prinsippet om at dette er en strategi hvor de mørke selv sager av den grenen de sitter på, takket være den måten de arbeider på.

Etter hvert som disse strategiene utfolder seg, kan vi se hvordan Lyset tenker å skyve de mørke ned fra maktens tinder. For den mørke kabalen er det kun rikdom og makt som betyr noe. Sett med deres øyne, er deres evne til å være immune overfor de lovene som alle andre må rette seg etter, et tegn på hvor viktige de selv synes å være. Lyset er i virksomhet og bombarderer de mørke med alternativer som bærer i seg løfte om å overvelde dem fullstendig. Denne prosessen, sier alle våre allierte, er hvordan denne en gang så mektige fienden kan overvinnes. De mørke derimot, fortsetter å satse alt på strategier som akkurat nå i det store og det hele slett ikke fungerer. Det er fordi Anunnakiene ikke lenger er med i bildet. Faktum er at disse tidligere høye herskere nå er rådgivere for våre allierte på Jorden om hvordan de best kan overvinne disse som tidligere var deres undersåtter. Følgelig er det forventet at en eller annen gang i løpet av de neste månedene, så vil denne Lysets strategi gi de ønskede resultater. Den mørke kabalens endelige fall er i virkeligheten bare en begynnelse. Først må nye regjeringer og styresett på plass og et nytt finanssystem være fullt operativt, og deretter vil vi kunne lande. Men før dette er det en rekke begivenheter som skal skje. Disse skal legge alt til rette for deres møte med mentorene deres!

Alle disse forbløffende hendelsene har vært del av en forhistorie som ble iscenesatt av Anunnakiene. Anunnakiene hadde inngått en avtale med Himmelen om å ikke gjøre ytterligere modifikasjoner utover det Atlantidene hadde gjort med dere. Likefull ønsket Anunnakiene at de, når tiden var inne for det, skulle kunne forandre dere drastisk og gjøre dere til menneskelige roboter uten egen vilje. Disse robotene skulle være slavene deres og gjøre at Anunnakiene kunne sikre seg en plass i de indre sirkler av det onde Anchara kontinuumet. Denne planen innebar at de mørke først måtte sørge for at forfedrene deres lystret deres minste vink. Resultatet av dette var tre gyldne tidsaldre.  Denne prosessen skulle komme til å mislykkes og etter den store flommen, befant dere dere spredt rundt om på kloden. De mørke herskerne visste at Himmelen snart ville komme tilbake til dette riket og frigjøre dere fra alle de begrensninger dere var blitt påtvunget av deres høye herskere og lakeiene deres. I vår overvåkning av solsystemet, og spesielt Gaia, gjennom hele deres fortid, besøkte vi jorden stadig vekk og holdt kontinuerlig øye med denne prosessen. På disse visittene konfronterte vi Anunnakiene og gjentok de dekreter Himmelen hadde gitt for så lenge siden. Disse dekretene fortalte om deres frigjøring og tilbakevenden til full bevissthet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Verden er i ferd med å bli gjort klar til en aldeles velsignet begivenhet! For lenge siden gav Himmelen en mørk hersker tillatelse til å herske over dette kloden, på betingelse av et visst antall spesielle regler nøye ble etterfulgt. Dersom Anunnakiene avvek betydelig fra disse avtalene, ville en farlig situasjon bli feiet vekk akkurat som man tømmer ut møkkete vann. Anunnakiene fulgte disse dekretene Himmelen hadde gitt og kunne således herske her i bortimot 13 årtusener. Fredsavtalen i Anchara gjorde slutt på dette herskerveldet og brakte fred til denne galaksen. Vi er dem som hele tiden fulgte med på hva disse kjeltringene gjorde og rapporterte trofast alle de små overtredelser de gjorde i forhold til avtalen. Nå befinner vi oss i en aldeles hellig tid som vil gjøre det mulig for hver og en av dere omsider å nå frem til den virkeligheten som er fylt av fred, frihet og velstand for alle. Det vil bli en tid hvor vi fritt kan vandre blant dere. Allerede nå er det mye lettere for oss å hjelpe dere enn det var tidligere!

De stadig økende energier i deres bevissthet danner en virkelighet hvor deres konsentrerte fokus virkelig kan skape mirakler. Enhver virkelighet har energi, som til vanlig er ganske svak. Bruk deres nyvunne evne til å fokusere som et verktøy til å oppnå deres mål. Den økte mengden av åndelig kraft kan i løpet av kort tid gjøre det mulig for dere å lykkes. For å få dette til, kast av dere all negativitet og frustrasjon. Husk alltid på at enhver slik utøvelse ikke bare krever fokus, men også en god del indre projisert positivitet. Stimuler disse evnene dere bærer inni dere til å vokse gjennom å gi dem rolig og nyttig energi. Dette vil danne bærebjelken i det dere intenderer å gjøre. Så snart dere føler dere positive og åndelig sterke, begynn å bruke tid hver dag til å projisere denne energien. Etterhvert som detaljene i deres positive projeksjoner begynner å vokse frem, vil dere begynne å se hvordan disse visualiseringene vil gjøre det mulig for dere å endre virkeligheten deres. Og så, som i et lynglimt, vil dere lykkes!

Kjære Sjeler, dere lever i en tid som er høylig svanger med skiftet fra ondskap til Lys. En mengde begivenheter er nå i ferd med å blomstre og bære frukt. Disse begivenhetene vil hurtig forandre hvordan dere betrakter denne fortsatt begrensete virkeligheten. Det hellige poenget er at vi sammen kontinuerlig ekspanderer og således gjør suksess mulig. Grip denne gunstige muligheten og bruk deres egne positive energier til å akselerere denne forandringen. Bli enda mer bevisste på disse spennende mulighetene og kast dere ut i det gjennom å utforme deres egen versjon av disse visualiseringene med den klare intensjon å løfte dette riket inn i en æra av Kjærlighet og Lys! Sammen har vi evnen til å betydelig forsterke de handlinger Lysets styrker på Jorden gjør for å sikre dere frihet, fred og den velstand og fremgang dere så inderlig fortjener. Vår intensjon er hver eneste dag å åpne opp for de virkemidlene dere har behov for i denne aldeles velsignete rekken av hendelser.Sammen, kjære Dere, kan vi lykkes!

I dag fortsatte vi å gi dere budskap som gir et overblikk over hva som nå er i ferd med å skje! Over alt på denne hellige kloden har mennesker kommet sammen for å fjerne de mørkes makt og skyve dem ut på sidelinjen. Det er fortsatt mye som må gjøres. Ikke desto mindre er tiden for frihet og seier meget, meget nær! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif


onsdag 15. juli 2015

Norsk -- Sheldan Nidle 14. juli, 2015Sheldan Nidle 14. juli, 2015

13 Men, 13 Kumku. 11 Ik

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!) Vi kommer på denne dag med mere nyheter om hva som foregår omkring dere. Den meget kompliserte prosessen med å etablere et nytt bank- og finanssystem skrider frem i sitt eget tempo. BRICS-landenes Utviklingsbank er operativ og åpen for business, og det er likeledes den kinesiske AIIB-banken.* Dette er likevel bare begynnelsen på det som skal komme. De operasjonene som kreves for å gjennomføre en Global Valuta Revaluering, er likeledes i ferd med å bli gjort klare til avdukning. En nødvendig forutsetning er distribusjonen av velstandsfondene over hele verden. Denne prosessen holder vi for øyeblikket på å drøfte med våre samarbeidspartnere på Jorden. Denne er planlagt å starte så snart et antall innledende humanitære fond er utlevert på vellykket vis. Denne prosedyren skrider frem på en bra måte og vi forventer at dere vil få se en del resultater om kort tid. I tillegg holder vi for øyeblikket på å utvikle en metode som gjør at vi kan intervenere når det er nødvendig. Vi har allerede, i all hemmelighet, fulgt et antall pengetransaksjoner og oppdaget hvordan vi, dersom det blir nødvendig, kan sikre at utleveringene skjer akkurat som de skal. Faktum er tiden er kommet for at kabalen ikke lenger kan forsinke det sluttresultatet Himmelen forventer.

Disse første stegene mot velstand for alle, nye styresett og regjeringer er av avgjørende betydning for den overordnete planen som vi og våre allierte på Jorden er blitt enige om for noen måneder siden. Denne operasjonen vil være en reell trussel mot de illegale og skjulte “prosessene” som det globale finanssystemet i dag opererer med. Denne langsomme reformeringen av det gamle og ytterst manipulerte finanssystemet kan ikke lenger tolereres.  Vi drøfter for øyeblikket en rekke ulike måter hvorved vi kan sette kabalen sjakk matt og legge det nye systemet på plass. Kabalen har satt opp en rekke møter for delvis å utbedre en del av det nåværende systemets svakheter. Men dette flikkverket er fortsatt helt uakseptabelt. Det er derfor nødvendig å finne ut hvordan hele dette gjelds-tyngete systemet kan erstattes. Det amerikanske de facto regimet er overhodet ikke villige til å gi opp tanken på å styrke dette kriminelle systemet på ett eller annet vis og å bruke sin makt til å skremme vekk mulige opponenter. Men maktposisjonen deres svekkes stadig og dette tilsynelatende blinde regimet stirrer på sin nære fremtid og innser hvor katastrofal denne meningsløse politikken egentlig er. Det er for øyeblikket en bevegelse i gang for å feie dette forferdelige regimet av banen.

Som dere kan se, er vi i ferd med å ta en mer aktiv rolle.  Våre allierte på Jorden har hele tiden stått fast ved holdningen at denne revolusjonen strengt tatt er deres oppgave. Denne stille revolusjonen kan skje fordi vi har hindret kabalen i å iverksette en global "politiaksjon" mot motstandskreftene. Dette har gjort at Lysets koalisjon har kunnet fortsette med å utferdige en rekke rettsdokumenter og skriftlige vitneprov avlagt under ed, hvilket har gjort mulig de aksjoner som nå akkurat begynner å manifestere. Vår posisjon er til enhver tid å representere det som er til beste for alle. Alliansen med våre familier på Jorden og forskjellige dedikerte enkeltpersoner, har i mange tilfeller vært preget av en slags fraksjonalisme som har oppstått fordi det har vært nødvendig å sette grenser for hvordan våre allierte på Jorden angriper de ulike sakene. Frem til nå har vi inntatt en relativt nøytral posisjon med tanke på hvordan vi skal gå frem. Nå har vi blitt instruert av Himmelen til å sette en del tidsfrister. Og det har vi til hensikt å gjøre. Et antall utleveringer av pengemidler er i ferd med å skje. Vi har til hensikt å sørge for at de blir vellykket fordelt slik det er meningen. Det har tatt altfor lang tid å få alle parter til å gjennomføre oppgavene sine etter en ordentlig tidsplan. Hensikten med vår innsats er å gjøre det som er nødvendig for å sette fart i sakene på vei mot et scenario hvor vi omsider kan lande.

Forrige gang diskuterte vi kort en del av deres urgamle historie. Til å begynne med var dette en standard prosedyre for kolonialisering, i samsvar med den Galaktiske Føderasjonens fremgangsmåter. Vi harmoniserte den globale økologien, etablerte bosettingsområder i Inner-Jorden og var i ferd med å gjøre alt klart til å flytte menneskepopulasjonen til dette nylig ferdigstilte riket i Inner-Jorden. Det som førte til at det ikke gikk slik var Atlantidene. Stjernenasjonene i Pleiadene var lenge sentrum for mange av de galaktiske krigene. Et annet sentrum var i Orions belte. De større trefningene skjedde i disse to områdene. Mange av de opprinnelige kolonistene i Atlantis var av dem som hadde adoptert en merkelig metode for å finne løsninger på visse problemer med de mørke Ancharianerne. De samarbeidet på en måte med de mørke. Denne metoden å arbeide på skulle vise seg å komme i sterk konflikt med den planen våre globale råd hadde vedtatt. Alt dette toppet seg da Atlantidene besluttet å kreve fullt herredømme over overflaterikene. Dette plutselige og urettmessige angrepet tvang de globale rådene til å gi opp migrasjonen til Inner-Jorden. Slik har dere vært henvist til å leve i denne plundrete situasjonen hvor dere måtte tilpasse dere til nyansene i disse overflaterikene.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere på slutten av intens, men vennskapelig kamp mellom de som ønsker å forandre selve essensen av dette nå så mørke riket. Det har vært mye diskusjon og hvordan rekkefølgen skulle være når det gjelder introduksjonen av de største velstandsfondene. I tillegg kommer å finne det riktig tidspunkt for de såkalte RV-fondene**, primært fra Irak og Viet Nam. Disse forskjellige strategiene ble nøye gjennomdrøftet og man kom frem til enighet. Vi venter med glede på å se resultatene av disse aksjonene. Vår brødre og søstre fra rommet er nå mer villige enn noensinne til å hjelpe oss med å fastsette tidspunktet for disse begivenhetene. Vi har til hensikt å bruke deres vidunderlige positive fokus til å sikre at disses å sårt tiltrengte begivenhetene virkelig skjer i henhold til denne nye tidsplanen. Vi er velsignet og er strålende lykkelige for at Himmelen har fortsatt å sikre fremdrift i arbeidet med å bringe disse mektige velstandspakkene frem til hver og en av dere. Vi takker også alle dem som har dedikert sitt liv til disse aldeles velsignete begivenhetene!

I de tidligste dager av det nåværende tideverv, bevitnet vi hvordan Anunnakiene skapte en enorm flom og deretter langsomt lot vannet trekke seg tilbake igjen. Resultatet av dette var en forferdelig tid hvor mesteparten av menneskeheten bukket under. De få som overlevde var sene til å bygge opp igjen. Da kom Anunnakiene inn og begynte å instruere disse overlevende om hvordan de best kunne bygge opp samfunnene sine igjen. Borte var de mektige nettverkene som menneskene hadde snakket med hverandre, og Anunnakiene, gjennom. En personlig fornyelse var påkrevet. Anunnakiene kom ned og proklamerte påny sitt “eierskap” over menneskeheten. Vi, de velsignete, motsatte oss dette. Dette var starten på mange årtusener med åndelig konflikt. Langsomt, men sikkert ble vi åndelige stadig flere. De mørke og deres mange medløpere fortsatte imidlertid å være de dominerende. Vi ble fortalt at vår oppgave var å veilede menneskene og lindre deres lidelser. En tid skulle komme hvor Lyset ville seire i triumf! Dette øyeblikket er endelig kommet!

Vi står nå midt i denne tiden og føler oss velsignet av Himmelen. Verden er i ferd med å begynne å forandre seg. Mange tegn gjør det helt klart at denne forandringen er velsignet nær. Fokusér, kjære Dere, på denne frigjøringen! Det er krefter i gang som vil forandre denne kloden. De mørkes undertrykkelsesregime er der fortsatt. Lyset synes dere lite mer enn et flakkende lys. Faktum er at det er den Allmektiges lampe, som nå vil bli skrudd på full styrke. De tingene som skal sikre at det blir slik, er i ferd med å komme på plass. De mørkes tid på denne svært spesielle kloden er på det nærmeste over. Øyeblikket for en mektig intervensjon nærmer seg. Denne verden har vært splittet i to så altfor lenge. Tiden er nå kommet for gjenforening. Både familien deres fra stjernene og fra Ånderiket er her. Daglig befinner de seg rundt hele kloden deres. Dette er et velsignet øyeblikk før de mørke vil bli slynget vekk fra dere. Denne nådefulle separasjonen sikrer dere deres frihet, velstand og fremgang. Vær derfor rede til å fryde dere og føle denne storslagne følelsen av frihet. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vår kortfattede oversikt over hva som skjer i denne verden. Tiden nærmer seg for en mektig forandring som vil løfte dere, med Kjærlighet, inn i et nytt rike. Tallrike begivenheter, som for alltid vil forandre dette riket og gjenforene dere med deres familie i Inner-Jorden (Agartha), foregår fortsatt i det stille. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif
*AIIB er den nylig opprettede Asian Investment and Infrastructure Bank, som på norsk ville være Den Asiatiske Investerings og Infrastruktur Banken.
**RV betyr i denne sammenhengen «revaluering» dvs. nyfastsettelse av de ulike valutaenes verdi i forhold til hverandre.

onsdag 8. juli 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 7. juli, 2015Sheldan Nidle – 7. juli, 2015

6 Lamat, 6 Kumku, 11 Ik

Selamat Jarin! Ting fortsetter å skride fremover i deres verden med hensyn til manifesteringen av det nye bank- og finanssystemet. Dette systemet vil redusere eller eliminere den stjelingen som har vært vanlig under det gamle systemet. I tillegg vil en rekke justeringer bli gjort, som vil gjøre hvitvasking av penger praktisk talt umulig. Gjennomsiktighet i alle former for transaksjoner vil da være det som gjelder. I de kommende ukene forventer vi at et enormt antall utleveringer vil skje. Således nærmer tiden seg raskt for at dere vil motta velsignelsene deres. Denne omfattende overføringen og redistribusjonen av rikdommer vil raskt føre til kabalens og dens lakeiers fall. Således er ikke nye regjeringer og styresett under NESARA-paraplyen lang unna. Disse fakta gjør at vi vet at perioden hvor vi vil komme med våre kunngjøringer nærmer seg raskt. Dette betyr også at deres sårt tiltrengte belæringer fra de Oppstegne Mesterne er nær forestående. Mange av dere har ventet med stor tålmodighet på denne tiden som nå er over dere. Andre har til tider gitt opp og blitt offer for belastningen ved den lange ventetiden. I alle tilfelle, fortsett å være positive og vær glade for det som skjer rundt dere. Tiden nærmer seg raskt for at dere omsider kan kaste loss og begynne på deres mange prosjekter for å hjelpe menneskeheten!
For lenge, lenge siden, før de to siste galaktiske storårene* begynte, var Lemuria Jordens ubestridte herskere i sin rolle som kjærlige og omsorgsfulle ivaretakere av Gaia og hennes tallrike økosystemer. Lemuria hadde først spredt seg over hele planeten Gaia for å lindre og transmutere til det positive, de energiene som rådet i overflateriket. Deretter vendte disse hengivne sjelene blikket innover og etablerte et indre globalt rike, som i deres eget språk ble kalt Agarthas rike. Bosetterne våre hadde skapt et ytre og et indre rike for Gaia, som myldret av talløse dyre og planteformer. For omkring 300.00 år siden kom en gruppe spesielle bosettere hit fra Pleiadene. Denne gruppen var det som var igjen av en seksjon av opprørere som hadde sterk tro på at å være meklere mellom Anchara-kontinuumet og et antall grupper som var i opposisjon til dem, ville være et viktig virkemiddel for å spre Lyset i denne galaksen. Denne troen hadde blitt en smule forvrengt da de først kom hit til Jorden. Som tidligere bosettere, valgte også de et territorium på overflaten hvor de kunne akklimatisere seg til livet på Jorden. Dette første stadiet skulle komme til å vare en uvanlig lang periode av 250.000 år.
Da den tiden kom, var allerede det første av de to siste galaktiske storårene gått. Lemurianerne visste hva himmelen hadde gitt dekreter om og hadde til hensikt å gjennomføre Himmelens edikter.  Atlantidene sanset at det var aktiviteter i gang for å skape to riker, et indre rike og et overflaterike. Atlantidenes skjebne var å herske i overflateriket. Det Ancharianske kontinuumet gjorde et poeng av å opprette kontakt med Atlantidene og gradvis påvirke dem til å tro på at det var fullstendig riktig det de hadde stelt i stand. Gaia ble sakte men sikkert manøvrert inn i en posisjon som tvang henne ned i de lavere energiene. Under det siste Atlantiske imperiet, for over 15.000 år siden, begynte en bølge av avskyeligheter, vold og krig å bre seg over Gaias overflate. Ancharianerne var i ferd med å legge alt til rette for et scenario for fremveksten av menneskene med begrenset bevissthet, så vel som Atlantis og hennes alliertes ubetimelige fall. Denne strategien skulle føre til at disse spesielle menneskene kunne frigjøres fra sine beskyttede boområder og inntredenen av en ny gruppe herskere, Anunnakiene. Denne gruppen skulle holde nøye øye med dem og i det rette øyeblikket forlate dem og overlate dem til seg selv. Lyset skulle da vende tilbake og bringe disse menneskene tilbake til sin opprinnelige tilstand av full bevissthet!
Vi gav dere dette korte overblikket over historien slik at dere kan forstå nåtiden i det rette perspektivet. Det våre allierte på Jorden holder på med, er en prosess som startet med at Anunnakiene lakeier nektet å betrakte Anunnakienes avreise som et forvarsel om det som skulle komme. Lyset har helt siden den Andre Verdenskrigen støttet dem som ønsket å motarbeide de mørke. I felleskap, sammen med de Oppstegne Mesterne og Agarthanerne, har vi hjulpet denne gruppen av opp-Lys-te sjeler. Arbeidet som er nedlagt i denne kampen, gjennom flere tiår, er nå like ved å bære frukt. Den kommende tiden vil se fremveksten av et nytt bank- og finanssystem, valutaer som er basert på reelle verdier, og en hel rekke nye regjeringer. Dette er dog i sannhet bare begynnelsen. Foran dere ligger vår ankomst, møtet med mentorene deres og å motta de vise belæringer fra deres Oppstegne Mestere. Alt dette vil til slutt kulminere med transformasjonen som vil skje i løpet av de tre dagene i Krystall Lys-Kamrene, som er spesielt tilrettelagt for hver enkelt av dere. Som det gamle ordtaket sier; "Dette var en svært vanskelig tid, men også en av de beste!" Se i bold forventning frem til en aldeles vidunderlig fremtid for denne verden og for dere selv!
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer tilbake og bringer med oss mange velsignelser! Dere har vært til enorm hjelp for oss gjennom de vidunderlige, positive tankene dere har gitt oss daglig. Vi er uhyre takknemlige for denne flodbølgen av kjærlighet. Etter hvert som dere vokser i bevissthet, lærer dere hvordan universet fungerer.  Positiv begeistring og kjærlighet hjelper, når den fokuseres på riktig måte, til å eliminere mørket. Vi har brukt velsignelsene deres til å fokusere på de forandringene som dette riket så sårt trenger.  Sammen kan vi fortsette å jage bort det mørke som fortsatt gjennomsyrer dette riket. Et av de områdene vi i felleskap har fokusert på er forandringen av det økonomiske systemet. Deres energier er for øyeblikket til stor hjelp nå som kabalens system av globalt gjeldsslaveri er i ferd med å bryte sammen. Våre samarbeidspartnere er nesten ferdige med å manifestere dette.  Det nye vil komme online om kort tid. Denne ene begivenheten alene vil muliggjøre introduksjonen av nye styresett og regjeringer, samt innføringen av fullstendig nye operative traktater for et særdeles svindlerisk sett av internasjonale bank-karteller. Dette alene kan forandre verden!
Vi ber dere fortsette å vende blikket innover i dere selv og være rede til å akseptere en del nye paradigmer. Da vi først ble udødelige, lærte vi hva hver og en av oss positivt hadde evner til å gjøre. Inni hver eneste sjel befinner det seg et kjærlighetsfullt og omtenksomt "hjerte". Det er dette potensialet vi snakker om. Helt fra dere ble født har virkeligheten omkring dere latt være å oppfordre dere til å bruke dette skjulte settet av potensial. Vi oppfordrer dere fra dypet av våre hjerter til å lete frem disse skjulte evnene og kollektivt anvende dem til å hjelpe menneskeheten. Etter hvert som graden av bevissthet øker inni dere, let frem deres nyfunne potensial og lær hvordan dere best kan bruke det for å fremelske menneskehetens positive sider. Dere er en gruppe individer med en umåtelig evne til omtanke og kjærlighet.  Utforsk i felleskap hvordan dere best kan benytte deres indre potensial til å finne en raskere måte å ferdes langs denne lange og svingete veien mot full bevissthet. La oss sammen vise Himmelen hvor inderlig vi virkelig ønsker å ikle oss denne mektige kappen.
Dere er en aldeles unik og vidunderlig gruppe av en kjærlighetsfull menneskehet. Likevel er det fortsatt mange blant dere som ønsker å oppsøke vold og brutalitet og fortsette med de gamle, mørke levemåtene. Her også ønsker vi at dere skal bruke deres økende bevissthet og ta dem inn hjertet av deres sinn og begynne en prosess for å reformere dem. La oss i felleskap introdusere dem til en lang rekke av nye ikke-voldelige og kjærlighetsfulle atferder. Mirakler som dette har virket i fortiden og vi kan, ved å virkelig gå inn for dette på alvor, transformere en hel hærskare av disse mørke sjelene til Lyset. Vær klar over hvilke evner dere har og bruk denne kraften til å uttrykke deres kjærlighet for Gaia og for hele menneskeheten. Dette enorme reservoaret av Kjærlighet og tilgivelse kan bokstavelig talt flytte fjell! På denne måten kan en menneskehet full av omtenksomhet og kjærlighet, forandre denne virkeligheten og legge alt til rette for ankomsten av familiene våre fra Ånderiket og fra verdensrommet. Vi befinner oss således helt på tampen av den nåværende "vanskelige" tiden og er på vei inn i en virkelighet fylt av Kjærlighet, Lys og velstand for alle. Hosanna! Hosanna!
I dag fortsatte vi med vår rapport om hva som i sannhet foregår omkring oss.  Tiden for den nye virkeligheten har begynt. Bruk denne tiden til å puste inn dette underet og gjør dere klare til å ønske velkommen dem dere ikke har fått oppleve å være sammen med på svært lang tid. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif
*Et galaktisk storår er den tiden det tar for hele galaksen vår å rotere én hel omdreining, ca. 26.420 år.

onsdag 1. juli 2015

Norsk -- Sheldan Nidle – 30 juni, 2015Sheldan Nidle – 30 juni, 2015

12 Imix, 19 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del gode nyheter til dere alle. Gjennom de siste par månedene har det vært en prosess på gang, som har ført til at vi har oppdaget hvordan vi best kan få levert velsignelsene deres til dere. Etter den Andre Verdenskrigen gjenopptok den mørke kabalen sin grenseløse tildeling av pengemidler rundt om på denne kloden. Dette systemet ble omfattende forandret av de Forente Stater i løpet av det siste tiåret. Det ble lagt sperringer på plass hvorved det amerikanske Finansdepartementet og Department of Homeland Security* kontrollerte strømmen av alle pengeoverføringer. Det var nødvendig å utvikle måter å sende store summer av pengemidler gjennom dette systemet inntil et nyere overføringssystem var operasjonelt. Vi benytter for øyeblikket vår innflytelse internasjonalt til å implementere vår første vellykkede prøvekjøring. Dette vil markere starten på en prosess som har til hensikt å få på plass det midlertidige systemet,  inntil et fullt operasjonelt nytt system kommer på plass. Dere kan derfor forvente at en del forbløffende nyheter vil bli bekjentgjort etter hvert som disse humanitære fondene finner veien til sine første mottakere. Dette vil være begynnelsen på en dominoeffekt som vil gjøre det mulig for en ny, omfattende serie med fonds å bli sendt til Nord-Amerika og dem som så lenge har ventet på sine velsignelser.
Denne prosessen blir godt hjulpet av fremveksten av nye utviklings- og investeringsbanker som bærer løfte om å ta over rollen til IMF, det Internasjonale Pengefondet, og det skakkjørte, problembefengte "SWIFT" systemet. Utviklingen på disse områdene er forventet om kort tid å føre til fremveksten av nytt styresett og regjering i Nord-Amerika og i resten av verden. Denne prosessen vil videre lede frem til en global forandring som vil gi dere edelmetallbaserte valutaer og fremveksten av fred og velstand for alle på kloden. Dette vil så bli ledsaget av en globalt gjeldsettergivelse. Dette betyr at det vil bli slutt på det nåværende gjeldsslaveriet og at det vil bli erstattet av en ny "reserve currency**" hvis verdi er fastsatt på rettferdig vis. Dette er ett av de mange stegene som vil gjøre at deres verden igjen kan leve i frihet og bety den endelige slutten på mange tiår med fortielser og hemmeligholdelse omkring UFOer. I tillegg vil denne prosessen gjøre at dere kan få en mengde verdifull informasjon fra deres Oppstegne Mestere og gjøre at deres slektninger fra Inner-Jorden kan komme frem i lyset. Dette kan da gjøre det mulig for oss å begynne på den siste delen av en uhyre komplisert operasjon, som har tatt oss mer enn de to siste tiårene å gjennomføre.
Da vi ankom hit tidlig på 1990-tallet, antok vi først at dette oppdraget ville ta omtrent et tiår å gjennomføre. Anunnakiene forsikret oss om at deres tidligere lakeier var i stand til å forstå at Himmelen hadde satt en startdato tidlig i september 2001, som skulle være det øyeblikket da et særdeles komplisert skifte i regjeringer og styresett skulle begynne, sammen med begynnelsen på verdensomspennende velstand for alle. Denne prosessen gikk i grøfta da USAs de facto* regjering gikk til motangrep. Dette endret tidsskjemaet vårt og medførte at en hel rekke nye dekreter ble utstedt. Disse motbydelige kjeltringene viste seg fullkomment upålitelige og var fast bestemt på å bruke den makten de fortsatt hadde til å forsinke både NESARA og omfordelingen av verdens rikdommer. Vi utarbeidet en del alternative scenarier og spurte våre allierte i hvilken grad planene deres fortsatt inkluderte kabalen. En plan for å redusere deres maktsystem og antall ble satt i verk. Vi var helt avhengige av våre allierte og hva Himmelen ville komme til å gi bud om, med hensyn til oppdraget om å etablere den første kontakt med dere. Det har tatt over et tiår å komme dit hvor vi står i dag. Den mørke kabalen har nå malt seg inn i et hjørne.Slutten er nær for disse ondsinnete kjeltringene.  
Dere står nå på terskelen til tiden hvor en hel rekke ting kommer til å skje. Våre samarbeidspartnere på Jorden er i ferd med å fullføre prosjektene som vil gjøre at Revalueringen og den Globale Nyfastsettelsen av valutaenes verdi er i boks. I tillegg, når de første testkjøringene av fondsoverføringer er fullført, så vil velstandspakkene bli utløst, samt bøter og forsinkelsesgebyrer (med renter) som har akkumulert hele tiden siden 90-årene, fordi de bistands- og erstatningspengene fra staten (og en del banker), som skulle ha vært utbetalt til folket for så lenge siden, aldri har blitt betalt. Dette gjelder både USA og resten av verden. Dette vil igjen føre til nye regjeringer og styresett og en tilbakevenden til sann de jure nasjonal ledelse, så vel som en slutt på illegal inntektsskatt. Dette vil også signalisere det formelle forbud mot gjeldsslaveri og i løpet av noen måneder, slutten på hele pengesystemet. Overflatemenneskeheten er skjebnebestemt til å avslutte sin avhengighet av jordbruk og industri. I svært nær fremtid vil Gaia igjen få anledning til å bli et barn av Universet, slik hun var da deres forfedre landet her for nesten 900.000 år siden. Dere hadde full bevissthet da Atlantidene på forrædersk vis ødela hele Lemuria-kontinentet.  Dette skjedde på begynnelsen av det Store Galaktiske Året, som nå akkurat har blitt avsluttet. I dette nye galaktiske stor-året skal dere vende tilbake til full bevissthet og så fullføre deres skjebne med Himmelens totale og nåderike velsignelser.
Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede! De mørke, som så lenge har hersket i dette riket, mister stadig mer av sin makt. Overalt er det panikk blant dem som representerer dem. Fiat-pengenes tidsalder blir nå brakt til ende når en global gullstandard påny innføres. Denne operasjonen gjør at vi kan begynne å planlegge når vi kan sette i gang med en rekke viktige belæringer om religioner og moral. Dette riket har virkelig et enormt behov for å forstå den felles basis i religion og hvordan sårene best kan heles etter det dere har sett på som ulikheter og som har ført til at kaos har hersket. Det er nødvendig at vi alle fokuserer på Kjærlighetens kraft og behovet for å helbrede alt det dere ser på som hat. Tiden for krig er over. Dette er en tid for fred og felleskap! Når man går gjennom seremoniene som gjøre en til en Oppstegen Mester, så lærer man hvordan man trenger tid for å lære en del universelle sannheter. Vi kaller dette for en slags "rekruttskole" hvor vi får opplæring om grunnlaget for Kjærlighet og Lys i denne verden. Denne opplæringen tjener oss vel når vi utfører vår tjeneste for Himmelen.
Den måten hvorved dere blir innkulturalisert og indoktrinert inn i dette riket må vaskes vekk og et nytt sett av felles verdier vektlagt. De belæringene vi har tenkt å holde vil gjenspeile dette. Mye annet vil imidlertid også bli forklart. Menneskeheten har iboende i seg en mektig indre Kjærlighet for hverandre.  Det er tradisjonene deres, samt det dere har opplevd og erfart, som forandrer dere. Vi ser dette tydelig når vi går fra kultur til kultur. Mange av dere er opplært til å ta imot oss på et spesielt vis. Andre er på samme måte totalt uvitende om oss. Vi er i guddommelig tjeneste og benytter det vi tror på til å gi dere eksempler som beveger dere i retning av Kjærlighet og et mer positivt syn på livet. Denne tiden er krevende for dere ettersom det er et enormt skifte på gang. Vår tjeneste skal gi dere håp og en måte å snu livet deres i retning mot Kjærlighet. Det er på denne måten dere bedre kan lære å kjenne deres medmennesker i menneskeheten. Livet dreier seg om å finne veien mot Lyset og bidra til at mørket svinner fra denne verden.
Vår innsats baserer seg på det enorme bevissthetsskiftet som finner sted over hele kloden. Dette skiftet gjør at dere blir i stand til å se deres verden i et nytt lys.  I de siste to tiårene har man bevitnet hendelser som gir løfter om å være til god hjelp med å gjøre den guddommelige planen for denne verden til virkelighet. De mørke har sett på, i stadig økende panikk, etterhvert som deres avskyelige planer raskt faller i grus. Tiden nærmer seg for et mer vettug sett av intervensjoner. Disse skal gjøre det mulig for dere å oppleve at dere er Ett. Deres økende fokus og evne til å visualisere en bedre verden gjør at denne forvandlingen skjer raskere og med en mindre grad av indre forvirring. Både Himmelen og vi ønsker dette enormt velkommen! Vår oppgave er å veilede dere til bedre å forstå denne bevissthetens vei som dere reiser langs. Øyeblikket nærmer seg for en mektig avsløring. Dette vil da gjøre at dere kan gjenforenes med deres familier fra åndeverdenen og fra verdensrommet. Halleluja! Halleluja!
I dag fortsatte vi å informere dere om hva som skjer globalt. En tidsalder av velstand og harmoni er i ferd med å formes. Således er dette en overgangsperiode. Vær tålmodige og hjelp dette nye settet av virkeligheter å triumfere og legge alt til rette for en ny åndelig tidsalder. Dere vil få møte grunnleggerne av deres indre tro og lære mye som kan gi dere fred i Sjelen! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig tilhører dere! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif

* Department of Homeland Security tilsvarer det som vi på norsk kanskje ville kalle Departementet for Hjemlandets Sikkerhet.
**US Dollarene har fungert som verdens "reserve currency", dvs den myntenheten som alle andre valutaer blir regnet opp mot. Det er åpenbart at Dollarens verdi har blitt manipulert og dette er en av mange årsaker bak dagens økonomiske kaos.
*De facto regjering har ingenting å gjøre med hvem som satt i regjeringen på det aktuelle tidspunkt. Det handler om hvem som hadde den faktiske makten. En del av dem satt også i regjeringsposisjon.


putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions