Followers

onsdag 30. juli 2014

29:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 29 juli, 2014

1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik
Selamat Jalwa! (Vær i evig Glede!) Vi kommer til dere med et litt forsinket Godt Nytt Galaktisk År! Det er enormt mye som er i bevegelse rundt om på kloden. Disse aksjonene legger til sammen alt til rette for de begivenhetene som vil forandre deres verden for alltid. Vi forventer at disse begivenhetene vil manifestere om kort tid. Den mørke kabalen har styrt virkeligheten deres på egen hånd i de siste tiårene. Dette tett sammenvevde nettverket av mektige menn og kvinner bestemmer nasjoners skjebne og om de økonomiske omstendighetene skal ruinere den ene store korporasjonen eller en annen. Deres posisjoner hvor de daglig kan utøve sin politiske makt, bringer dem enorm rikdom og tilsynelatende stor respekt. Ikke desto mindre fører deres beslutninger også til at respekten for dem slår sprekker og at folket mister tilliten til dem. Gjennom de to siste tiårene har vi arbeidet iherdig sammen med en gruppe geniale lovkyndige, investorer og forskere for å skape de virkemidler som trengs for å velte denne enorme muren av makt. Det startet i førstningen som en union av ulike enkeltmennesker som ønsket å bruke sin rikdom, sin erfaring, innsikt og oppfatninger til å utforme et nettverk som kunne frembringe en organisasjon som kunne gjøre virkelighet av folkerett og menneskerettigheter over hele kloden. De skulle arbeide sammen, dele informasjon og lekke eksempler på det de oppdaget gjennom Internet-blogger.

onsdag 23. juli 2014

22:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle 22 juli, 2014

7 Etznab, 1 Vayeb, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med mange vidunderlige ting å snakke med dere om. I dette øyeblikk er begivenheter, som skal gi denne kloden frihet, fred og velstand, i ferd med å gjøres klare. Våre galaktiske samarbeidspartnere og dem vi samarbeider med på Jorden samarbeider for å få en endelig slutt på den lange mørke natten dere alle har reist gjennom. Det er i sannhet forbøffende å se hvordan Himmelens guddommelige klokke har brakt dere frem hit hvor dere står helt på terskelen til suksess. En hel rekke ting holder på å skje som skal frigjøre dere fra regjeringer og maktnettverk som arbeider for å undertrykke deres frihet, og for å frigjøre dere fra løgnene om hva de holder på med. Dette tyraniet vil nå bli forvandlet. Da Amerika først proklamerte sin uavhengighet ble det gjort på en slik måte at det tillot deres hellige deklarasjon å proklamere hvorfor dette landet skulle være et fyrtårn for friheten. Denne proklamasjonen har gradvis blitt dysset ned og brakt til taushet av dem som sto i ledtog med individer i Storbritannia som ønsket å adoptere tyranni fremfor frihet og ervervelse av rikdom fremfor den enkelte amerikanske borgers gudgitte rettigheter. Denne blasfemien vil nå bli forandret og ny regjering og styresett proklamert, for å reversere disse syndene som er begått mot dette storeslåtte landet i nyere tid. Dette vil bringe fred, velstand og samabeid til Gaia og hele menneskeheten på hennes overflate!

fredag 18. juli 2014

15:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 15 juli, 2014

13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer i dag og har med oss gode nyheter! Alle disse som er involvert i arbeidet med å bringe dere deres vidunderlige velsignelser er på det nærmeste klare til å levere dem til dere. Følgelig kan dere ha full tillit og være totalt positive når det gjelder velstanden deres. Den vil komme med et nytt bank og finanssystem og nye regjeringer. La oss i dette budskapet vende deres oppmerksomhet til noe helt annet, som løper paralelt med velstanden deres; forberedelsen av deres fysiske legeme for full bevissthet som foregår i Himmelens regi. Denne prosessen innebærer en total ombygging av deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper. Den endelige reintegrasjonen av dem vil finne sted når dere er trygt på plass i deres krystall-liknende Lyskammer. Dette spesielle, levende kammeret av Lys vil gjennomføre en fullstendig resekvensering av DNA/RNA i cellene deres. Det fungerer som et levende Lys-instrument. Det administrerer de nye sekvensieringskodene som på et øyeblikk beveger dere mot å oppnå deres fulle fysiske potensial. Denne prosessen, som er designet av Himmelen, tar omtrent tre Jord-dager for å nå sine guddommelige mål. Deres egne voktere av kroppen og deres andre veiledere fra Himmelen styrer den. I tillegg vil dere ha en særskilt mentor knyttet til dere personlig og utførlig opplært av oss. Når dere kommer ut av denne levende Lys-krystallen igjen, vil dere bringes tilbake til full bevissthet.

Dere opplever for tiden tildels smertefulle forberedelser til denne prosessen. Disse tiltakene på deres ulike eteriske og fysiske legemer skal primært reintegrere dem og sekundært øke mengden av Lysfrekvenser dere kan greie å håndtere. Denne prosessen omfatter også utvidelsen av deres DNA fra to til tre strenger. Denne prosedyren gjør det mulig for dere å «føle» mer av virkeligheten som omgir dere. Videre, ettersom dette skjer i kombinasjon med en generell overhaling av deres meridian- og chakrasystemer, medfører det en viss grad av indre smerter, som legen deres ikke skjønner noe som helst av. Ikke desto mindre kan dere være helt trygge på at det er en prosess på gang, som er designet av Himmelen for å gjøre dere klare til de tre dagene dere vil tilbringe i deres levende Krystall-Lys Kammer. Dette himmelske Vesen er en helt spesiell gave fra Skaperen. Det skal fullføre det massive omfang av omforming dere for tiden går gjennom. Følgelig gjennomgår hver eneste en av dere en rekke justeringer som er nødvendige for å korte inn deres vidunderlige opphold i dette hellige Vesen av Lys.

Disse forberedende justeringene er av to typer. Den første av dem er den som øker frekvensen i hvert av deres nåværende chakraer og videre legger alt til rette for at nye chakraer kan introduseres. Den andre typen er reelle forandringer i deres fysiske kropp. Den første typen er den vanligste. Himmelen bringer dere frem til selve terskelen til en enorm endring av deres fysiske bevissthet. På dette viset vil kroppen deres bli i stand til å ta inn enda mere guddommelig Lys enn tidligere. Dette økte Lyset tvinger kroppen deres til å forsterke funksjonaliteten av deres begrensete bevissthe samtidig som det gjør det mulig for oss å plassere inn nye chakraer i kroppen deres slik at den bedre kan tåle denne stadig økende belastningen. Denne økte fysiske bevisstheten gjør det mulig for deres fysiske selv å initiere en prosess for lettere å kunne være i kontakt med deres åndelige bevissthet. Dette legger alt til rette for det som det levende Lyskammeret skal gjøre for dere. Den andre typen er mer sjelden. Etter hvert som meridiansystemet deres endrer sine responsmønstre kan vi bruke dette til å «dele opp» noen av deres nåværende chakraer.

Det beste eksemplet er det som er i ferd med å skje med hjertechakraet deres. Dette chakraet er nå i ferd med å dele seg i to, hvilket frembringer et nytt hjertechakra og introduserer det nye brissel-chakraet i kroppens energisystem. På det nåværende tidspunkt er det nye hjertechakraet i funksjon. Det nye brissel-chakraet er i ulike byggestadier. Brisselen skal håndtere deres forsterkede immunsystem og arbeide sammen med deres nye mellomgulv-chakra for å eliminere de tragiske effekter frykt kan forårsake i kroppen deres. Denne prosessen har fra tid til annen forårsaket en viss grad av ubehag hos dere. Til slutt vil det begrense den smerten som disse endringene i hodet deres kan skape. Det er én helt vesentlig ting dere må huske på – Himmelen har gitt mandat til en fullstendig omlegging av hvordan deres fysiske selv funksjonerer. Når hele denne serien av justeringer når en forhåndsbestemt terskel, er dere dere klare til å ta plass i deres eget Krystall-Lys Kammer. På det tidspunkte vil alle de ubehag og smerter dere nå går gjennom gi dere enorme fordeler. Dette vil gjøre det mulig for dere å bruke tre dager til å forvandle dere dere tilbake til full bevisste Vesener som er i stand til å utføre mirakler. Et Vesen som kan være med å utfolde det fysiske Skaperverket.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere er travelt opptatt med å legge alt til rette for deres velstand og forbereder de virkemidlene med hvilke den mørke kabalen vil måtte fjerne seg fra sin nåværende posisjon av rikdom og makt. Denne prosessen vil gjøre slutt på deres makt og velsigne dere alle ved at dere får tilbake deres hellige frihet og uavhengighet, samt stor velstand for alle, hvilket vil gjøre det mulig for dere å nå deres sanne mål. Således er det nødvendig at denne prosessen er meget grundig planlagt og omfatter alle aspekter, slik at den vil gi dere det Himmelen har gitt bud om for dere. Den skal også introdusere nye regjeringer og styresett som virkelig legger all vekt på deres generelle velferd og til enhver tid sikrer deres hellige rettigheter. Disse nye nasjonale ledelsene kommer til å invitere dere til å fritt ta del i alle sine aktiviteter, tillate dere å ha full frihet og få lære om denne virkelighetens sanne natur. I tillegg vil de sørge for at dere kan bli kjent med Inner-Jordens eksistens og deres familier i ånderiket. Disse vidunderlige Vesenene vil sørge for at dere får mentorer som sammen med oss vil lære dere en omfattende mengde med sannheter om denne virkeligheten dere for øyeblikket bebor.

Vår oppgave er, på det guddommelig rette tidspunktet, å komme blant dere og sette i gang en rekke belæringer som Himmelen har bedt oss om å gi dere. All denne samhandlingen skal forberede dere til å forstå hva deres nye virkelighet har å tilby. Full bevissthet er en aldeles vidunderlig tilstand av Væren som er gitt den galaktiske menneskeheten. Denne tilstanden av Væren har vi vært velsignet med i tusener av år. Hver og en av oss tar med oss denne erfaringen og lærer mye om den sanne natur av de muligheter som finnes i hver virkelighet. Skaperen gir oss et spesielt hjem og delegerte oppgaver i tjeneste for Himmelen. Vi tar imot disse gavene og benytter dem for å hjelpe andre og for å vedlikeholde dette guddommelige miljøet. De himmelske Elohim, assistert av oss alle, setter den fysiske virkeligheten sammen. Vi eksisterer i et rike som vi hjalp til med å designe. Våre ansvar er å bruke vår visdom og vår velsignete kjærlighet til å holde den ved like.

Vi kan lære en hel masse mens vi er i tjeneste for Himmelen. Vi tar den enkle sannhet at vi alle er ett og benytter den daglig i våre gjensidige tjenester for hverandre. Ut av alle disse hellige oppgavene vinner vi enorm visdom og en barnaktig Kjærlighet for alle. Velsignelser er en daglig del av våre tjenester. Vi synger, vi danser og bringer glede til alle. Glede er den høyeste tilstand av himmelsk nåde. I denne finnes latteren som omfatter våre sjelers liv og åndedrett. Fra denne strømmer nåden. Opp-Lys-ning er resultatet av disse enkle handlinger. Vi bruker denne til å forstå skjønnheten i vårt hellige hjem og de undere Skaperen skjenker det. Lær dere å ikke ta verden altfor alvorlig. Vær rede til å gjøre det som er nødvendig og forvandle den. Husk i deres hjerte hvordan vårt kollektiv ble unnfanget og hvordan det nå er rede til å vende tilbake til sin tidligere stråleglans. La oss synge og danse og fryde oss i en overdådig velstand fylt av uendelig glede og frihet. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag kikket vi kort på hva som er i ferd å skje i deres verden og gikk gjennom en del av de fenomenene som i denne tiden skjer med dere. Dere er på en reise som svært raskt vil forandre dette riket og bringe det tilbake til sitt tidligere selv. Denne tilbakevenden vil bringe oss til deres dør og forberede dere til deres siste store sprang tilbake til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!) Oversetter: Leif 

onsdag 9. juli 2014

08:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

Sheldan Nidle – 8 juli, 2014

6 Kan, 7 Kumku, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i evig glede!)  Vi kommer tilbake med mye å fortelle om en rekke ting. For øyeblikket befinner dere dere på terskelen til en ny virkelighet. Den mørke kabalen er i rask tilbakegang. Et antall nasjoner er for øyeblikket i ferd med å sette sammen koalisjoner hvis hensikt er å skape en vei utenom de mange fiat-baserte* organisasjonene til den gamle mørke ordenen. Disse finansorganisasjonene fikk sin eksistens ved signeringen av Dumbarton-Oaks avtalene på slutten av 1944. Den gamle gardens institusjoner, slik som det Internasjonale  Pengefondet (IMF)* vil bli satt til side når «sannverdi», gull- og edelmetallbaserte globale valutaer manifesterer. Sammen med disse nye valutaene vil det komme nye reguleringer for bankdrift, slik det er uttrykt i de ulike intensjonsavtalene i “Basel lll”.  Våre allierte på Jorden og deres tallrike samarbeidsparnere i de enkelte nasjoner gjør dette for å redistribuere planetens rikdommer og skape et virkelmiddel til å skyve de mørke ned fra sin nåværende posisjon hvor de har overherredømme over finansverdenen og de ulike lands regjeringer. Alt dette er kun begynnelsen på en prosess for å frigjøre dere fra det århundrelange gjeldsslaveriet og korrupsjonen i regjeringer som har sverget på å stille seg bak og gjennomføre ethvert påfunn den mørke kabalen og deres mange medarbeidere måtte komme med.

onsdag 2. juli 2014

01:07:2014

Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation

_____________________________
Sheldan Nidle – 1. juli, 2014

12 Caban, 0 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer på denne dag med gode nyheter! Våre forskjellige samarbeidspartnere på Jorden jobber under høytrykk for å gjøre deres velsignelser klare til levering. Vi ønsker å vie denne ukens budskap til å snakke om deres opprinnelse. Vi er alle etterkommere av et akvatisk, apeliknende vesen som levde på den tredje planeten fra sin sol, en stjerne som dere kaller Vega. Denne planeten var en vannverden, full av det dere ville betegne som svært uvanlige vesener. Den verste av disse var en stor predator og våre forfedre hadde klatret over en rekke bratte og forrevne fjellkjeder for å komme seg unna den. Der utviklet de seg til dyktige fiskere og begynte å tilbringe enormt med tid på sjøen. Med tiden mistet de sin tette kroppspels og ervervet en del av de karakteristiske trekkene til havpattedyrene. For omkring seks millioner år siden fikk de besøk av land-cetaceer* fra Solis-systemet. Disse vennlige Vesenene spurte dem om de kunne tenke seg å bli fullt bevisste Vesener og med tiden migrere til sine tidligere hjemland. Til å begynne med stilte de seg nølende til dette. Imidlertid grep det Åndelige Hierarkiet inn og overbeviste dem til å gjøre det. De ble innvilget full bevissthet og fikk møte andre fullt bevisste vesener fra stjernene som omgav Vega.

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions