Followers

torsdag 10. januar 2013


Sheldan Nidle - January 8, 2013

6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb


Selamat Balik! Her kommer vi igjen! Mange begivenheter i deres verden venter på det guddommelig rette øyeblikk da Himmelen vil gi den formelle ordren om å sette i gang. Denne tilbakeholdelse gjelder også oss. De Guddommelige har nådd et punkt hvor Skaperens instrukser krever at en serie med nye endringspunkter blir innfridd. Inntil da holdes de mørke under kontroll av spesielle Seraphim som har ansvaret for denne hellige oppgaven. Som følge av dette er vi nå travle med å konferere med våre hellige forbundsfeller på Jorden og i Himmelen for å koordinere det neste som skal skje. Vi har fått instruksjon om å utføre ting i en viss rekkefølge for å forsikre alle om at det neste trinn skjer uten forsinkelse. Vårt kommunikasjonspersonell har vært i kontakt med alle involverte i deres verden og sikret at et solid kommunikasjonsnettverk finnes mellom alle parter. De mørke er svært frustrerte over hvor lite de greier å gjøre og vi har til hensikt å sette dem helt ut av spill i det øyeblikket startskuddet går. De mange arrestasjoner og prosedyrer for å fremskynde og glatte ut virkningene av den aktuelle startdatoen, er allerede på plass. Vi er klare til å handle straks øyeblikket kommer, så vær tålmodige og vit at alt er klart!
Planeten deres er i ferd med å fullføre forberedelsene til et magnetisk polskifte, som vil endre verden fra et dipolart rike til et monopolart. Disse forandringene vil synkronisere energifeltene i Innerjorden med de utvendige. Gaia er svært lettet over at disse forvandlingene av hennes elektriske, magnetiske og gravitasjons-felt snart kan skje, for det utgjør den siste forberedelse til gjenforeningen av hennes ytre og indre riker. Disse forandringene vil også gjøre at Agarthas 5te dimensjons rike kan ekspandere gjennom hele solsystemet. De merkelige ting man har observert i solsystemet i den senere tid, er simpelthen tegn på hva som snart skal manifestere når hun vender tilbake til sin opprinnelige 5D tilstand. Solen vil også endre sin farge og intensiteten i sin energi. Disse forandringene innvarsler at solsystemet deres forbereder seg på hennes dimensjons-skifte idet hun vender tilbake for å ta sin plass i Sirius’ multistjerne-system. Disse forandringene ble spådd av Mayaene, såvel som i mange andre kalendersystemer, slik som den de hadde i urtidens Egypt (Kimi’s rike)*.
Den Galaktiske Føderasjon har plasserte mange holografiske Vesener i finans- og regjeringskretser, som har til oppgave å sikre at alt hele tiden går fremover. Vårt mål er å opprettholde en grad av normalitet i samfunnet deres og å få det til å se ut som om det ikke er stort som skjer. Dette er ment å være en midlertidig fasade, ettersom mye i virkeligheten er forandret og på det nærmeste er klart til å manifestere. Dette gjør vi for å sikre stabiliteten, fordi vi lærte tilbake på 90-tallet at deres verden ikke var i stand til å takle omfattende, overraskende hendelser og heller ikke store forandringer i små steg av gangen. Vi har derfor initiert et antall mellombels tiltak som vil sikre at det ser ut som om alt er normalt og stort sett holder hemmelig det som er i ferd med å skje. Inntil tidspunket kommer da startskuddet går, vil vi dere skal vite at store forandringer er like under horisonten, og vil blomstre naturlig og organisk når det magiske øyeblikket inntreffer. Et viktig aspekt av dette er deres fysiske, mentale, emosjonelle og åndelige forandringer som Himmelen nå øker farten på, for disse må synkroniseres globalt for at det neste steg skal kunne materialisere.
Agarthanernes Høyeste Råd og de Oppstegne Mesterne holder på å koordinere et sett med kunngjøringer som skal følge etter de innledende kunngjøringer som vil bli gjort av de nye statsledelsene. Disse mange kringkastingene skal formelt proklamere vårt vennligsinnete  nærvær og hva våre oppdrag dreier seg om. Det er på dette tidspunkt de Oppstegne Mestrene vil begynne å utdanne dere om deres sanne opphav, både åndelig og med hensyn til deres opprinnelse utenfor planeten. Gjennom årtusener har de mørke kokt sammen et sett med bevisst løgnaktige tolkninger av de Oppstegne Mesteres lære og nå er tiden inne for å rette opp disse forvrengte idéene og å la dere få visse essentielle, hellige sannheter. De vil hjelpe dere å bedre forstå fysikaliteten og dens forhold til Himmelen. Dere nærmer dere øyeblikket for fullførelsen av deres metamorfose til å bli fullt bevisste Lys-Vesener, ved hjelp av de individuelt tilpassede Lyskammere, som venter på dere i Agartha. Det vil være øyeblikket da dere forvandles til å bli våre sanne åndelige og fysiske Forbundsfeller! Det vil være en tid av storslått feiring og den ypperste glede! Og det signaliserer starten på det prosjektet dere er guddommelig utvalgt til; å bringe varig fred til Melkeveiens Galakse!
Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Et stort antall vidunderlige hendelser har funnet sted etter at tiden kollapset i desember. Disse massive omkalfatringene av deres virkelighet var resultatet av Skaperens velsignede profetier og vi er nå klare til å arbeide videre med dem. Instruksjonene til dem som utgjør klodens mange hemmelige, hellige forbund omfatter av to hoveddeler: Det omfattende nettverk av lagere av edle metaller som er selve kjernen i deres nye økonomi-system; og et stadig økende antall nasjoner som formelt har undertegnet Paris-avtalen og de etterfølgende tillegg som senere ble signert i Monaco. Disse dokumentene ar basert på avtaler som er juridisk verifisert av internasjonale domstoler og av klodens ulike urgamle urfolksråd. Disse rådene av mektige Eldre har gitt sin hellige godkjennelse til at de nye, etter loven valgte, regjeringer trer frem, og disse står klare til å erstatte de nåværende de facto regimene og vil således innlede en virkelig fantastisk nye epoke for hele menneskeheten.
Det som ligger foran oss er at våre åndelige familier og familiene fra Rommet vender tilbake. Agarthanerne er våre forfedre fra Lemuria. Forskjellige store moderskip fra stjerne-nasjonene som koloniserte Lemuria, er klare til å bringe sine borgere tilbake til sine opprinnelig hjemme-verdener. Mange av dere inkarnerte i denne verden for å forberede menneskeheten med sin tilbakevenden til full bevissthet. Nå, når dette er gjort, vil deres fullt bevisste Selv vende tilbake og hjelpe dere å forklare for deres medmennesker hva som akkurat har skjedd på Jorden. Flesteparten av oss vil forbli på Jorden og i stor glede gjenforenes med våre kolleger i Lemuria, for deretter sammen å spre oss over hele solsystemet og i Kjærlighet skape en ny Stjerne-nasjon. Denne nådegitte anledningen er begynnelsen på alt det vidunderlige Skaperen har planlagt for oss. Vi vil bli her hos dere og være mentorer for dere og lede dere i Kjærlighet og Lys til våre hellige oppgaver er fullendet.
Som dere kan se, er det mye som ligger foran oss alle. Vi er klare til å begynne på et nytt sett med oppgaver som skal skape permanent fred i denne galaksen og en spesiell plass i den Galaktiske Føderasjon for deres nye stjerne-nasjon. Vi er ekstatiske over det faktum av våre mange tusen år med åndelig arbeid skal få være forløperen til dette aldeles vidunderlige oppdrag. Den gjenforenede menneskeheten skal utvikle de virkemidlene som behøves for å skape fred og, til slutt, bli det viktigste møtested for mange galakser for å drøfte hvordan man skal gjennomføre den guddommelige plan i denne sektoren av den fysiske verden. For lenge siden, når hver enkelt av oss nådde det punkt å bli opp-Lyst, ble vi forsikret om at vårt spesielle arbeid skulle lede frem til dette aldeles fabelaktige øyeblikk i deres historie. De høyeste velsignelser til Himmelen og spesielt til menneskeheten for å ha overvunnet alle hindringene de mørke la i veien for dere!
I dag fortsatte vi vår omtale av hva som hender rundt om i verden. De som lever og arbeider på deres Jord er i ferd med å manifestere de ulike begivenhetene vi har snakket om. Dere har nådd det punkt hvor dere omsider vil se guddommelig intervensjon skje, hvilket er skjebnebestemt til å forvandle deres virkelighet og innleder en ny epoke av fred, velstand og første kontakt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

*Kimi er navnet på Egypt i det koptiske språket

torsdag 3. januar 2013


Sheldan Nidle - January 1, 2013


12 Ben, 19 Mol, 9 Eb 

Dratzo! Taj Jai Dan! (Lykkelig Ny Gryning!) Her er vi igjen! En ny epoke gryr for menneskeheten! La oss begynne med en kort beskrivelse av hva som har skjedd så langt. Våre hellige, hemmelige allierte, med hjelp fra de Oppstegne Mestere, har lagt et nytt økonomi- og finanssystem på plass og klart til implementering, samtidig som de har begynt å instruere ulike nøkkelindivider med hensyn til distribusjonen av de nye edelmetall-baserte valutaene som er knyttet til denne nye modellen for bankvirksomhet. Paralellt med  dette er de som skal innta sine posisjonener og erstatte den gamle garde av tjenestemenn i de nåværende de facto regjeringene, i gang med å forberede de kunngjøringene som vil forvandle deres verden nærmest på et øyeblikk. I tillegg er militære og militia-grupper, som har valgt å tjene Lyset, i posisjon til å gjennomføre et juridisk fundamentert fremstøt som vil bringe en rekke nye, lovbaserte styresmakter inn i sine maktposisjoner. Så snart dette er gjort vil kunngjøringene bli kringkastet og de seks hovedkomponenetene av NESARA vil bli bli de gjeldende regler over alt. Til å begynne med vil disse handlingene: gjenopprette Grunnloven, sikre at folkerettslige prinsipper danner fundamentet og formelt formalisere bruken av et sett med nye gullbaserte valutaer i hele verden. Dette vil være de pengene som aktiverer det nye banksystemet og etablere verdensomspennede velstand. 

Bankene vil få nye prinsipper å arbeide etter og store korporasjoner vil bli oppløst og erstattet av sosialt ansvarsbevisste samarbeidsgrupper. Store banker og korporasjoner vil bli brutt opp i mindre enheter. Nye dokumenter som detaljert beskriver kravene om full gjennomsiktighet mellom disse ulike instituasjonene og folket vil det bli lagt stor vekt på. Folket vil bli bedt om å gjøre en innsats for å informere seg og bli en vital del av denne prosessen. Disse nye felleskaplige samarbeidesgrupper vil bli høytidelig tatt i ed idet de anerkjenner nødvendigheten av å hjelpe Gaia og arbeide mot å gjøre bot på de mange problemene som er skapt gjennom tiår med global skjødesløshet. Disse institusjonene vil være regulert av det offentlige og må samvirke med samfunnene som nå blomster opp i velstand, for å få slutt på industriell forurensning og på energiområdet fremme en epoke med ren energi, som bruker null-punkts-energi og lysstråle-teknologi, hvor lys-stråler er bæreren av informasjon. Vår hensikt er å bidra gjennom å gi dere teknologi, som løfter deres interaktive kapabiliteter til et nytt nivå som gjør det mulig for deres lokalsamfunn å bevege seg vekk fra industri-jordbruket og andre ”tradisjonelle”industrier som kan skade Gaia og hennes skjøre økosystemer og mangfold.

Deres første prioritet å skape levende, rike lokalsamfunn og demonstrere deres Kjærlighet for deres hjemme-planet. Vi i den Galaktiske Føderasjon anerkjenner både Ånden og de materielle aspekter av det landet vi lever på. Hvert aspekt, det være seg havet, himmelen eller landområdene, er overordentlig verdifulle for oss. Deres forfedre, som hadde sin fulle bevissthet intakt, fremviste denne Kjærligheten hver eneste dag. Til og med de såkalte primitive folk i deres verden i dag betrakter hennes essens som hellig. Dere må også lære å se det slik. Vitenskapene deres har bare så vidt begynt å anerkjenne denne grunnleggende sannhet i skaperverket og selv økologien og beslektede grener av biologien tar knapt dette fundamentale synspunkt inn over seg. Etter hvert som bevissthetsnivået deres øker, vil dere begynne å “sanse” Livet i alt som omgir dere. Deres lodd er å bli Jordens edsvorne ivaretakere i deres vakre hjemme-verden, et samfunn som virkelig elsker deres levende verden og er fulle av takknemlighet for alt hun gir dere. Dere begynner å ta inn den overveldende skjønnhet som finnes over alt omkring dere og forstå den nøkkelrolle dere har med å ta vare på dette vidunderlige skaperverk. Dere begynner nå å forstå for alvor at alt liv er hellig og alt er gjensidig, og uten unntak, avhengig av hverandre.


Denne En-het er en grunnleggende faktor i Skaperens manifesterte fysikalitet. Dette hellige basisprinsipp ser man innvevd over alt i Skaperverket. Overalt hvor vi reiser bevitner vi denne fundamentale En-het. Man kan se det i virkeprinsippene i solsystemet; i måten alle deler av det levende er gjensidig avhengige av hverandre. Man kan se det i måten Himmelen på så vidunderlig vis samspiller med fysikaliteten. Over alt kan man observere denne altomfattende rytmen. Den er en kilde til uendelig glede for oss og vi vet at dere i dypet av deres sjel sanser sannheten i det vi forteller dere. Det går i stadig større grad opp for dere at det er nødvendig for dere å anerkjenne mange av de hellige sannheter i deres filosofiske tradisjoner. Det begynner også å demre for dere hvordan dogmatikk brukes for å skjule andre sannheter for dere. Dere søker etter det som er ”virkelig” og etter det som gir gjenklang dypt inni dere. Denne søken innebærer en stadig voksende forståelse av de kvintessensielle prinsipper som får det hele til å ”tikke og gå”, men mer enn noe annet vet dere at det trengs for noe fullstendig nytt. Det er derfor vi har kommet, fordi vi vet at dere trenger svar på alle disse spørsmålene. Vår oppgave er å gi dere dem, ved å bruke våre evner til å lede dere, med Himmelens hjelp, tilbake til full bevisthet. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer nå for å virke som hellige mentorer for hele menneskeheten. Vi kommer for å manifestere, på det hellige tidspunkt, en ny virkelighet full av mange undere. For lenge siden, begynte hver og en av oss på den enorme oppgaven å realisere vårt fulle potensial, og med Skaperens ovedådige velsignelse, å finne veien tilbake til vår fulle bevissthet. Denne reisen var lang og krevende og fyllt av generasjon etter generasjon hvor vi ble ledet på gale veier; og så endelig, det fantastiske øyeblikket av den ytterste glede! Ved å lære påny hvem vi er, lærte vi om hva som var blitt fratatt oss. Deretter begynte vi på et oppdrag for å bringe menneskeheten så raskt som mulig frem til de undere som det tok oss mange liv å nå frem til. Vi spurte Himmelen om å finne en måte slik at dette kunne bli mulig, og oppdaget at en slik plan allerede fantes! Det som for øyeblikket er i ferd med å skje over alt i deres verden er i sannhet eksepsjonelt: dere får møte deres mange familier og de vil om kort tid veilede dere i samlet flokk tilbake til full bevissthet.

Full bevissthet er en velsignelse av ufattelig betydning! Den setter dere i stand til å erfare og uttrykke enhver hellig følelse og å utforske til fulle enhver handling i fysikaliteten. Dette er et meget stort ansvar og ikke som tas lett på, ettersom det kan overvelde din fysiske Sjel dersom du ikke er tilstrekkelig forberedt på det. Dette er årsaken til at denne metamorfosen krever en kvalifisert mentor såvel som spesielle teknologier. Himmelen vet dette og har sendt oss dem som innehar disse aldelses storslagne egenskapene. Vi velsigner med stor glede denne anledningen til å gjøre virkelighet av disse vidunderlige målene for menneskeheten. Tiden nærmer seg, og nå har dere akkurat bestått en helt avgjørende prøve! Det som gjenstår er å finne det riktige tidspunkt. Det finnes et guddommelig tidsskjema, og dere som et folk, skal om kort tid ikke bare bli i stand til å ønske deres mange familier velkommen til deres verden, men også, med stor fryd, bli en av dem!

Disse overdådige velsignelsene fra Himmelen er bare begynnelsen på noe vidunderlig! Vi føler oss beæret over å ha fått tildelt denne oppgaven å veilede dere gjennom disse eventyrland og vi tenker å starte vårt formelle mentorarbeid så snart deres lovløse styresmakter er skiftet ut. I dette nye, og mer åndelig baserte miljø, vil Avsløringen kunne finne sted og vi kan komme fysisk til dere. Dere vil påny bli introdusert til mange hellige sannheter, for de er en viktig del av deres guddommelige vei mot opp-Lys-ning. Oppstigning, eller det å “ikle seg” kappen av full bevissthet, krever nøye koreografert instruksjon.Dere vil lære å bli den dansen som Skaperverkets underskjønne riker er. Dette er noe vi er godt kjent med og med letthet kan lære dere. Når dere først begynner, vil dere raskt nå et visst nivå av dyktighet, som dere så kan bygge videre på mens dere bevitner at deres verden endrer seg, deres bevistthet utvider seg og deres interaksjon med de guddommelige riker øker dramatisk!

I dag fortsatte vi diskusjonen om hva som skjer rundt om i verden. Hver dag bringer dere nærmere deres guddommelige skjebne. Dere skal om kort tid møte deres familier fra Inner-Jorden og fra verdensrommet og vende tilbake til full bevissthet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions