Followers

onsdag 29. august 2012


Sheldan Nidle August 28, 2012

3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket venter vi på å få datoen for når vi kan begynne de innledende grep som må skje før vi kan bringe det nye banksystemet on-line. Denne perioden vil bli raskt etterfulgt av den formelle kunngjøringen om dette nye globale banksystemet, som i kraft av sin natur vil skape en situasjon som gjør det umulig for den mørke kabalen å fortsette å eksistere. Deretter er det de nye regjeringene som vil sørge for at velstandsfondene kan bli distribuert. For lenge siden ble deres verden lagt under langvarig press for å akseptere, ikke bare at verdenssynet til de irrasjonelle Annunaki var ”den sanne virkelighet”, men at ingen annen sannhet eller virkelighet var mulig. Denne oppfatning vil bli smadret av det nye finanssystemet, som vil åpne dører som har vært holdt hermetisk lukket av den mørke kabalen. Den kommende enorme omfordeling av midler vil eliminere det strupegrep på utviklingen som de mørke har holdt dere under gjennom årtier. Og så snart dette kvelertaket er fjernet, vil de nye prosedyrer og dertil hørende offisielle kunngjøringer og forklaringer kunne ta til. Dette er imidlertid kun de første steg, som raskt vil lede opp til en massiv operasjon som skal manifestere den fulle agenda som er vedtatt av Lyset, og omforme deres nåværende mareritt av en verden til drøm full av Lys.

Etter hvert som disse forbedringene blir annonsert, og deres verden forandrer seg til det bedre som en følge av dette, vil en helt ny lederstil bli adoptert i regjeringene, som vil gjøre et poeng ut av å bekjentgjøre for dere mer og mer detaljer om de forandringene som vil bli gjennomført på mange ulike nivåer. Vi er kommet hit for å være mentorer for disse gjennomgripende forandringene. En av de faktorene som virkelig vil skape forandring er frigjøringen av mye teknologi som har vært hold unna dere gjennom mange tiår. Vi er også opptatt av at det blir gjort kunngjøringer som legger grunnen for Avsløringen. Avsløringen gjør intet mindre enn åpne opp hele galaksen for dere pånytt. Når Avsløringen har skjedd, vil det føre til at dere får tilgang til ting som drastisk og ugjenkallelig vil endre den måten dere betrakter Universet på og deres plass i det. Det vil ikke lenger være et fremmed, ugjestmildt og uutforsket Rom; med ett vil det være et sted hvor venner og familie bor og som er lett tilgjengelig med bruk av deres nye teknologi. Men det viktigste av alt er at det vil være et rike som dere fullt ut kan fatte, som på strålende vis affirmerer for dere hvordan dere Er Ett med alt levende, ved å demonstrere for dere hvor sammenvevd vi alle er med Skaperen og alt som i Himmelen finnes.

Vår gjenforening vil føre dere helt opp til terskelen av å gjenvinne deres fulle bevissthet, ved å la dere få se hvor enkelt det er å gjøre det siste steg inn i deres naturlige tilstand av væren. Når dere så er blitt hele igjen, kan dere gjenoppta deres hellige tjeneste som Gaia’s trofaste mentorer, for så å fornye det løftet vi mennesker gav henne nesten 900.000 år tilbake. Faktisk involverer denne mentorrollen å ha overoppsyn med hele deres solsystem. Det at dere gjenopptar deres mentorskap inkluderer gjenforeningen med deres familie fra Jordens Indre og møtet med mange Vesener som ikke har fysisk kropp, som har kommet fra mange ulike trakter av dette solsystemet, og som har uført de oppgavene som dere nå igjen vil ta over. Deres lokale Åndelige Hierarki forsikrer oss om at dere er fullt ut rede til disse oppgavene, og andre oppgaver i tillegg, som snart vil kreve deres oppmerksomhet. Agarthanerne og deres forbundsfeller Ceatacea’ene (Hvalene) er i ferd med å forberede de proklamasjoner de vil gjøre overfor dere, så snart dere har gjennomgått de forandringene som fører til at dere har gjenvunnet deres fulle bevissthet. Dette innebefatter også historien om hvordan dere opprinnelig kom til Jorden og hvorfor mange Åndelige Hierarkier ble enige om å gjøre dere til full bevisste Vesener, for lenge siden på Vega.

Denne historien utgjør en del av den omfattende prosessen med å knytte dere pånytt opp mot deres arts opprinnelse, for deretter å introdusere dere til de nye pliktene som full bevissthet medfører, og til deres mange ansvarsoppgaver i denne delen av den fysiske eksistensen. Når dere etter hvert begynner å huske deres opprinnelse, vil det bli nødvendig å sørge for en generell utdannelse, som kan hjelpe deres gryende galaktiske samfunn å oppfylle det som i sannhet er en utrolig rolle i fremtiden. De av dere som har avtalt i deres livskontrakt å forbli her på planeten, har begynt å bli klar over hva som forventes av dere fra deres fra deres lokale Åndelige Hierarki. Deres lodd er å arbeide i tett samarbeid med Himmelen for å gjøre virkelighet av den guddommelige plan for denne sektoren av fysikaliteten. Et aspekt av dette, som vi allerede har nevnt for dere, er å være mentorer for en enorm gruppe av Vesener som har et dypt ønske om å kunne få en Lyskropp og kunne gjennomføre sin hellige reise mot full bevissthet. Evner til å gjøre slikt som dette er det som gjør dere til svært spesiell Vesener og det er grunnen til at så mange i denne galaksen følger nøye med på deres utvikling. Det forklarer også hvorfor Himmelen har gitt oss tillatelse til å planlegge og gjennomføre dette oppdraget som skal bringe oss i kontakt med hverandre igjen.

Vår velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere. Vi kommer på denne dag med en del gode nyheter! Vi har nå klarering til å forklare for dere at det nye bank- og finanssystemet er svært nær ved å manifestere. Alle de store bankene rundt om i verden holder for øyeblikket på å forberede implementeringen av et stort antall nye regler. Hensikten med disse reguleringene er å endre måten internasjonale transaksjoner utføres på og å forberede en serie med kunngjøringer som skal introdusere en ny valuta basert på reell verdi, på edle metaller. De ulike regjeringer i verden har blitt informert om at en internasjonal versjon av N.E.S.A.R.A. er i ferd med å bli implementer og at dette vil medføre raskt forandring i deres globale politiske system. I samsvar med dette har den Galaktiske Føderasjon posisjonert en hel rekke forsvars-skip på strategiske posisjoner, for å sikre at alle endringene skjer på riktig måte, som den mørke kabalen har skrevet under på. Tiden har kommet for disse mørke Sjelene å overgi makten til Lyset!

Disse forandringene gjør det mulig for våre hemmelige hellige forbund å fordele velstandsfondene over hele verden. Vi har også instruert våre forbundsfeller om å forberede en serie med spesielle læringsprogrammer som vil forklare en hel rekke sannheter som enten har blitt forvrengt for dere eller holdt fullstendig skjult for dere i tusener av år. Disse omstendighetene gjorde det nødvendig for oss å skjule denne informasjonen dypt inne i hvelvene i mange templer og katedraler, til den tid kom at vi kunne offentliggjøre den for dere. Dere vil kanskje bli ganske sjokkert i første omgang, men disse hellige Sannheter må pånytt bli del av deres åndelige kunnskap i dette fysiske riket. Det vil være begynnelsen på en prosess som skal klargjøre alt med hensyn til de undere og mirakler som angår deres tilbakevenden til full bevissthet. Alt dette stoffet vil være av det viktigste i livene deres gjennom ukene som kommer, fordi Himmelen har behov for at dere gjenopptar deres hellige tjeneste for Lyset.

Vi, deres Oppstegne Mestere, har forpliktet oss overfor Gud til å lede dere gjennom det hellige slør og bringe dere tilbake til deres sanne Væren som fysiske Engler. Derfor ønsker vi hjertelig velkommen til våre slektninger og de midler de har til rådighet i Innerjorden, for å bringe dere tilbake til denne mest vidunderlige tilstand. Alt dette settes nå i gang og har som siktemål å oppfylle det mandat Himmelen har gitt oss. Dere har vandret omkring i en tilstand av kunstig sløvhet i altfor lang tid og det er nå på tide at dere gjenvinner deres tidligere visdom og evner. De samfunnene de mørke har kokt sammen og som har blitt opprettet under Annunakis overoppsyn, skal nå bringes til ende. Deres medfødte og iboende En-het vil bli reetablert og sette dere i stand til å utvikle en vidunderlig prototype av et galaktisk samfunn. Dette deres nye rike vil ønske tidligere mørke imperier i denne galaksen velkommen, for å føre dem tilbake til Lyset ved å utstyre dem med en full Lyskropp, sammen med de teknikker og den etikkette som Ånden krever.

I dag gav vi dere mere detaljer og hva som foregår i hemmelighet rundt omkring i verden. Disse forberedende steg vil muliggjøre omfattende forandringer i all bankvirksomhet, som igjen vil føre til at de mørke makthaverne blir fjernet fra sine maktposisjoner. Den Galaktiske Føderasjon og den forsvars-skip støtter dette arbeidet, og derfor er enden nær for den mørke kabalen som så i så stor grad har hindret deres utvikling! Vær i glede og vær klare til å ta imot Himmelens gaver! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif

onsdag 22. august 2012


Sheldan Nidle August 21, 2012

9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb
Dratzo! Vi kommer for å gi dere nok en rapport om hva som foregår rundt om i verden. I Asia og Europa fortsetter et generelt opprør mot den amerikanske dollaren og dens gjeldsbaserte system med ”penger skap rett ut av luften” (Fiat money). Faktum er at de nye gull-baserte valutaene er i ferd med å vise hva som ligger i kortene. I tillegg blir det økende behovet for gjeldsettergivelse eksemplifisert av hva som skjer på Island, hvor folkets revolusjon viser hvor enkelt det i virkeligheten er å motvirke det kaoset som er de mørke’s agenda. Den gigantiske globale gjelden og alle de sosiale problemer den fører til må finne en løsning raskt, og i sannhet blir dette problemets kjerne synliggjort av det rotet som nå sprer seg i Sør-Europa. Det er av denne grunn at det nye økonomiske systemet er basert på to sentrale faktorer: gjeldsettergivelse og en tilbakevenden til et pengesystem basert på edle metaller. Det som hindrer at det kan introduseres er den stadig minkende, men likevel mektige, tilstedeværelse av de mørke makthavernes kontroll. For å unngå at verdensøkonomien går inn i et fullstendig sammenbrudd, forbereder Jordens hellige forbund seg på å isolere og fjerne de siste av den mørke kabalen. Vi er en del av denne komplekse operasjonen og vil bruke vår teknologi for å bistå med fjerningen av dem.

Denne forandringsprosessen er knyttet til det pågående bevissthetsskiftet. Som dere vet er vårt oppdrag en integrert del av Himmelens løfte om å bringe dere tilbake til full bevissthet, og følgelig kan ikke de mørke’s agenda få fortsette. Vi venter på de endelige avtalene som vil gi oss juridisk fullmakt til å stoppe de mørke’s maktkompleks en gang for alle. Ett aspekt av dette maktapparatet, som er nøkkelen til å bryte deres grep på dere, er et mønster av kulturelle og sosiale ”trossetninger”, som de har innpodet i dere og som gjør at dere uten spørsmål blir med på det de setter i gang. Gjennom vår neste serie med tiltak vil disse mentale ”fengselsgittere” bli gjort synlige for dere, slik at dere kan se hva de virkelig er. Det er foruroligende for oss at så mange av dere har ”bitt på” alle disse løgnene som er som en sammenhengende vevnad over hele kloden. Dere er hellige sjeler, men dere har blitt redusert til en grad av bevisstløshet når dere kan akseptere noen av disse uverdige fremstillinger av Himmelen og deres eget opphav i denne verden. Disse usannhetene blir hver dag elaborert på og forsterket av denne maktstrukturen som ble bemannet av individer som var nøye utvalgt av deres tidligere herskere, Annunakiene. Denne gruppen, som ikke hadde sitt opphav på Jorden, satte opp et system som fremdeles gir deres utvalgte jordiske lakeier kontroll over alle aspekter av deres liv. Dette systemet vil vi nå plukke helt fra hverandre og eliminere..

Disse medlemmene av den mørke kabalen er overbevist om at dere aldri vil klare å gjennomføre disse endringene over hele verden. Men vi er klare til å vise dem at de tar feil. Vi har holdt på det siste tiåret gjennom å la ulikegrupper av ”allierte” bruke sine evner og ressurser til å bli kvitt denne enorme, mørke maktkonspirasjonen. Alle har de feilet av en eller annen grunn, til tross for at våre rådgivere har pekt dem i riktig retning. Grunnen til alle disse forsøkene feilet var de underliggende feiloppfatninger som utgjør deres kollektive verdenssyn. For å få jobben gjort vil vi ta i bruk andre midler og teknologier. Vi er også i ferd med å etablere grupper av regjeringsansatte som er fullt ut edsvorne, slik som vi selv er, til prinsippene for den nye æra som gryr. Disse gruppene finnes over hele verden og vår oppgave er å støtte og bistå dem med å omgjøre det nåværende kaos til en nye himmelsk orden. Denne velordnete nye virkeligheten, som vil gjøre at hvert eneste menneske har det de trenger, kan bli broen som fører dere helt frem til terskelen av full bevissthet. De nye statsledelsene vil ønske oss velkommen og hjelpe oss med å ta dere med til Krystallbyene i Jordens Indre, hvor dere kan fullføre deres hellige forvandling.

Denne forvandlingen er grunnen til at vi er her. Den guddommelige plan slår bastant fast at dere skal vende tilbake til full bevissthet ganske snart. Deres nåværende politiske, finansielle og sosiale systemer vil bli lagt vekk, så snart det blir mulig å omorganisere deres globale samfunns grunnleggende natur. Når det er skjedd vil dere gå inn i en periode med global velstand for alle, universell frihet og fullkommen kunnskap om hvem dere og Gaia virkelig er. Denne kunnskapen vil introdusere dere til de Oppstegne Mestere og deres egne slektninger fra Innerjorden. I tillegg vil dere også begynne å ta til dere informasjon om den sanne historien om deres verden og galaksen dere kaller Melkeveien. Som vi ofte har sagt; det blir en hel masse å lære! Disse sannhetene vil forberede dere til å forstå dette galaktiske samfunns natur og det enorme potensial dere selv besitter, som vil gjøre at dere kan blomstre og bli fysiske Engler, som kan arbeide side om side med oss og Hierarkiene i Engleriket, slik at dere kan hjelpe til å med gjøre til virkelighet den vidunderlige skjønnheten og stråleglansen i Skaperens Plan. Dere vil bli sanne med-skapere, sammen med de Himmelske Vesener og bli gjenforent med deres fullt bevisste menneske-familie som venter i glede på dette.

Vær Velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å snakke om deres stadig økende velsignelser. Himmelen har gitt dere den mest overdådige gave; dere har blitt gitt den guddommelige nåde. Det gir oss, som skal være deres mentorer på deres vei tilbake til full bevissthet, en dispensasjon som gjør at vi forvandle dette riket til sin høyeste vibrasjoner på enda kortere tid enn det som var forespeilet i den guddommelige plan. Dette vedtaket er sendt ut til alle våre forbundsfeller og vi arbeider nå i felleskap med å koordinere de juridiske formaliteter som vil endre deres globale banksystem fullstendig. Dette gjør det mulig å komme i gang med fordeling av velstandsfondene, som vil ledsages av nye regjeringer og styresett i mange land rundt om på kloden. Denne utviklingen vil raskt føre til Avsløringen, ikke bare av den Galaktiske Føderasjon av Lyset, men også av deres slektninger i Innerjorden.

I samsvar med disse planene har vi etablert de nødvendige virkemidler, slik at våre hellige forbundsfeller kan begynne å introdusere våre læresetninger i verden. Vi har til hensikt å fremlegge store mengder med informasjon som kan få en slutt på de mange løgnene og feilinformasjonen dere har blitt foret med når det gjelder læren til de store læremestrene dere alle ærer i deres bønner og takksigelser hver dag. Det er helt avgjørende at dere begynner å forstå sannheten om hva hver og en av oss underviste for så lenge siden. Denne kunnskapen, som vi nå vil kunne gi dere personlig, vil forberede dere på de siste steg mot full bevissthet og åpne dere for å betrakte deres åndelige familie og deres familie fra Rommet i et nytt lys. Dere vil bli sanne disipler av de store bud gitt oss av AEON og Skaperens guddommelige trone.

Denne kommende undervisning vil rette opp historien om mange av våre innflytelsesrike liv, der vi ble gitt muligheten til å forklare de enkle sannheter og Skapelsens Lov. Vår hensikt er å bruke denne perioden til å stede til hvile mange av de misoppfatninger som har bygget seg opp i mellomtiden, etter at mange av oss gjorde vår hellige reise til Jorden for å opplyse dere og lede dere på vei mot den hellige vei. Vi kommer for å hviske ut de mange ulike skillelinjer og helt unødvendige hat som rev sønder disse mektige budskaper. De mørke Sjelene har gjort jobben sin godt! Men nå kommer vi for å sette ting rett igjen og gjenskape den Kjærlighet som ble gitt dere for så mange tusen år siden. Dette gjør vi i glede og guddommelig Lys. Vi ønsker denne anledningen velkommen og gleder oss til å undervise dere og å forberede dere til deres egen vei mot Kjærlighet, Lys og den høyeste tilstand av Glede!

I dag kom vi tilbake for å bringe dere et nytt budskap. Vi ber dere være tålmodige og bruke deres evner nøye for å skjelne mellom sant og usant. Dette er bare begynnelsen på de løftene Himmelen gav dere da deres nåværende mørke æra begynte. Det mørke sløret skal løftes vekk og en ny epoke av Lys begynner. Vær glade og vær klare til å ta imot Himmelens gaver! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

fredag 17. august 2012


Sheldan Nidle 14. august 2012

2 Batz, 19 Pop, 9 Eb

Dratzo! Vi er tilbake igjen med noen interessante nyheter. For øyeblikket er våre allierte fra Jordens Indre i ferd med å avslutte de mangslungne aktivitetene som skal forberede deres verden for sin nye virkelighet. Den mørke kabalen arbeider på spreng med en meget kompleks og mangefasettert uthalingstaktikk, men som vi forteller dem, så vil de mislykkes i sine forsøk. Kabalistene er nødt til å akseptere at det riket Annunaki skapte for dem for nesten 13 tusen siden er på rask vei mot sitt sammenbrudd, for nå trenger Lyset inn i hver eneste krik og krok av det. Dette alt-gjennomsyrende Lyset har gjort deres verden klar for en fullkomment ny virkelighet som nå er i ferd med å manifestere med brask og bram! Tiden er inne for nytt styresett og nye regjeringer, ny velstand, og en serie med formelle kunngjøringer som gir dere informasjon om dette. En full avsløring av hvem vi er og hvorfor vi har kommet til deres verden vil bli inkludert i kringkastingene. Deres fulle tilbakevenden til full bevissthet er en vital del av den guddommelige plans utfoldelse, hvilket innebærer at vi har et klart ansvar til å bruke vårt guddommelige autorisasjon til å sikre deres fullstendige frigjøring fra den mørke kabalens grep. Dette er vi aktivt i gang med. I denne sammenheng er det viktig at de nåværende avtaler som de mørke har skrevet under, blir overholdt av dem.

Deres verden går nå gjennom en siste og kort forsinkelse i forkant av de grep som vil bringe inn de nye regjeringene og den nye økonomiske strukturen. I løpet av denne korte fasen, vil våre allierte på bakken sjekke ut og sikre at alle disse dyptgripende endringene vil skje så sømløst og raskt som mulig. For å oppnå dette, instruerer vi nå den delen av politistyrkene og militæret som er positive til forandringene om hva som må gjøres for å gjennomføre de nødvendige arrestasjonene på en slik måte at de essensielle tjenestene til folket ikke blir avbrutt. I tillegg vil vi sende ut vårt eget personell for å ta nøkkelroller i den hensikt å opprettholde disse tjenestene. Selvfølgelig går vårt mandat langt videre enn å sikre deres sivile infrastruktur; vi har til hensikt å bruke denne anledningen til å forbedre deres elektriske system, drivstoffleveranser og andre vesentlige funksjoner. Vi vil gjennomføre et ”første trinn” av forbedringer på deres relativt primitive teknologier på disse områdene, som en forberedelse til de langt mer avanserte løsninger som vil komme senere. Disse vil bli introdusert så snart de første kunngjøringene fra overgangsregjeringen er gjennomført.

Naturligvis dreier det seg om å løfte deres bevissthetsnivå mye mer enn å gjøre enkelte moderniseringer i deres teknologi. Hele deres verden har blitt holdt i en skruestikke av den mørke kabalen og blitt forhindret i å oppnå mer enn en brøkdel av sitt potensial. Da datamaskin-alderen begynte og Internett spredte seg, trodde kabalistene virkelig at de skulle greie å holde kontroll over dette betydelige fremskrittet i kommunikasjons-teknologi. Men da silikon-chip’en gjorde sin entré, begynte en rask desentralisering av informasjonstilgangen deres og ble dermed til en trussel overfor kabalens kontroll, som ble utført med jernhånd, over den informasjon dere fikk, som de slett ikke hadde regnet med. Ånden var kommet seg ut av flasken, som dere pleier å si, og kabalistene fikk hendene fulle med å begrense ytterligere utvikling på denne arenaen. Selv om de gjorde alt de kunne for å tøyle spredningen av denne teknologien, har dere presset de mørke makthaverne til et punkt der de ikke en gang kan kontrollere dere i samme grad som for ti år siden, og vi ble enormt oppmuntret av at dere grep denne muligheten til vekst med begge hender. På den annen side våker vi over alle de frivillige som lever blant dere, som kommer fra andre verdener og dimensjoner, og som er fullt ut bevisst på at de er her for å hjelpe deres verden gjennom forandringene. De vet innerst inne at alt allerede ”er i boks”, som dere ville sagt.

Fremdriftskreftene, som driver verden frem mot det store skiftet, øker i virkeligheten fra dag til dag og får stadig større fart. Våre mange samarbeidspartnere på Jorden har dannet en union som forbereder seg på å kaste kabalistene fra makten. Dette fremstøtet får god drahjelp av en stadig voksende folkebevegelse, som allerede har fått skiftet ut regjeringen på Island, utløst enorme demonstrasjoner i Mexico og har tvunget styresmaktene i China og Japan til å revurdere sine forbindelser med den mørke kabalen. Denne utviklingen er et forvarsel om de enorme forandringene som er i ferd med å skje over hele kloden. Dere, som kollektiv, presenterer derigjennom et åndelig krav om at det blir slutt på den ondskapen som har hold dere nede i søla og hold dere i en rolle som ”forbruksvare”, og i svar på dette høylydte kollektive kravet, har vi fått tillatelse til å sørge for dette. Resultatet er, som dere kan se, at kabalen blir mer og mer begrenset i hva den kan gjøre. Det neste steget er å arrestere og isolere disse kabalistene og det er først nå gått opp for dem hvor nær vi er i å oppnå akkurat dette.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å snakke om de begivenhetene som er godt på vei og som om kort tid vil føre til arrestasjoner som vil isolere kabalen fra sitt maktapparat, nemlig de regjeringene og de korporative finansinstitusjonene som til daglig holder kontrollen over det tett sammenvevde globale kontrollnettverket. Våre hellige forbundsfeller arbeider nå for å forberede de delene av militæret og nasjonale politistyrker som støtter forandringene, slik at overgangen fra deres nåværende regjeringer og styresett til de nye som støtter det nye økonomiske systemet, skal gå smidig og sørge for en trygg distribusjon av velferdsfondene. Dette vil sette dere fri og også sørge for at Avsløringen blir en realitet. Vi, de Oppstegne Mesterne, har som mål å bringe denne planeten tilbake til full  bevissthet, for derved å innfri Himmelens grunnleggende forutsetning. Disse velsignede Vesener som uopphørlig stiller krav om at dere skal gjøres fri, vil om ikke lenge få oppleve hvordan dere fra dypet av deres hjerter takker dem og Gaia for det de har gjort.

De som er i Himmelens tjeneste her på Jorden vil snart komme med kunngjøringer som vil gi dere informasjon om overraskende begivenheter som vil finne sted. Våre forbundsfeller ønsker også fra dypet av sitt hjerte at dere også snart får begynne å lære om deres sanne historie og de Hellige Universelle Prinsipper, som dessverre har blitt ”pyntet på” eller utelatt i deres største religioner, av Annunaki og deres mørke lakeier. Denne informasjonen kan gi dere en pekepinn på hvorfor Avsløringen er så viktig og om hvordan Lyset arbeider. Det er vel faktisk riktigere å si at det er en prosess hvor dere vil ”huske” og begynne å integrere pånytt i deres personlige liv, de hellige moralske retningslinjer som dere så lenge har glemt. Vi ønsker å vandre blant dere og ta de fragmenter av visdom som dere nå har og utvide dem til en fullkommen forståelse av deres mening og betydning for deres samfunn og dere selv. Når dette er gjort, vil dere kunne begynne å forstå det sanne under av en reise dere har foretatt og hvilken betydning det har for hver enkelt av dere.

Omfattende forvandlinger ligger foran dere, hvor dere sannelig vil bli presentert for enorme mengder av forbausende, og også hellig viten. Men det viktigste av alt; dere vil bli brakt tilbake til deres fordums storhet, hvilket betyr at dere til fulle kan ta del i Himmelens velsignede aktiviteter. En ny rytme vil bli etablert. En ny harmoni og en ny åndelig visjon vil påvirke hvordan dere oppfatter deres guddommelige tjeneste for den fysiske verden og for Himmelen. Disse veiledende prinsipper vil bli deres ledestjerne når dere skal ta i bruk deres sanne suverenitet og engasjere dere i den storslagne Enhet som alt livet i Universet er. Dere vil på vidunderlig vis bli satt i stand til å bidra på deres unike måte til utfoldelsen av Skaperens visjon, således også, derigjennom, å ekspandere deres egen energi og visdom, etter hvert som dere gir dere i kast med å utforske de uendelige livets undere gjennom hele den fysiske eksistens.

I dag snakket vi om hva som er klart til å skje gjennom hele dette fysiske riket. Himmelen har steget ned for å velsigne disse forandringene og for å sikre at det finner sted på det guddommelige riktige tidspunkt. Det vil sannelig bli en magisk tid! Det er også de siste gjenværende øyeblikk før Den Første Kontakt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

tirsdag 7. august 2012

07.08.2012  07. 08. 2012

8 Kan, 12 Pop, 9 Eb


Dratzo! Da er vi her igjen! Det er mye involvert I de avsluttende delene av knusingen av de mørkes maktstruktur. I det nåværende øyeblikk er dere vitne til de siste dagene av maktkampen som når sin definitive avslutning. Kabalistene bruker sine evner til å frembringe kaos i et forsøk på å unnslippe løkken vi har kastet rundt dem, men de innfløkte strategiene de har pønsket ut vil ikke lykkes denne gangen. Vi har tatt høyde for deres lurendreierier og svindelaktige arbeidsmåter og vi gjennomskuer deres neste trekk uansett hva de måtte finne på. I evigheter har krig vært kabalernes foretrukne metode for å manipulere dere og vri seg ut av ubehagelige situasjoner, og de bruker denne vel utprøvde metoden i Midt Østen og Sør Asia i dag. Selv om denne «metoden» er dødelig effektiv vil den ikke kunne redde dem slik at de slipper unna, for den kontrollen vi har over det som skjer på Jorden er for stor til at den skulle kunne bli forpurret av slike nedrige revestreker. Ikke bekymre dere for hva kabalerne planlegger. Deres desperate forsøk på hva som helst som lar dem avslutte med et brak vil slå tilbake på dem selv og således selv sørge for det som skal til for å frigjøre denne viktige del av verden.


onsdag 1. august 2012

31.07.2012
31.07.2012 

12 Manik, 5 Pop, 9 Ik


Dratzo! Vi er her igjen! Deres verden er i endring og beveger seg fra den gamle og mørke virkeligheten som er så velkjent for dere, til en ny virkelighet som er fylt med Lys, Kjærlighet og velstand. Gjennom de siste årene har de mørke kabalerne gjort alt de kunne for å demme opp mot dette skiftet og opprettholde kontrollen de så lenge har nytt uten motstand. Imidlertid er dette ikke lenger mulig. De Oppstegne Mestrene har handlet globalt i samsvar med Guddommelige bestemmelser for å føre deres rike inn i Lyset. Disse handlingene utøver et tvingende press på kabalerne for å avsløre noen av deres bedragerske forretningsmetoder og slik synliggjøre de arrogante handlemåtene de er blitt så vant til. Disse avsløringene bygger opp grunnlaget for kabalernes eventuelle påtale. Noen nasjoner, som Island, har alt begynt den rettslige prosessen med å plukke fra hverandre en maktstruktur som er bygget opp over mange tiår av denne kabalen. Mange andre nasjoner vil snart følge etter. Vi følger med på dette, og våre kontaktpersoner bringer inn mengder av bevismateriale til de som leder etterforskningen av denne store, ustyrlige kabalen.


putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions