Followers

onsdag 31. juli 2013

30:07:2013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation 
          
1 Imix, 4 Pop, 10 CabanSelamat Balik! Her kommer vi med flere nyheter! Først et litt forsinket Godt Nytt Galaktisk År til dere alle! Dette er det galaktiske året 10 Caban, et galaktisk år som i stor grad er reservert for indre og ytre oppdagelser. Det vil inspirere dere til å lære mer om hvem dere virkelig er og til å betrakte deres medfødte egenskaper i et nytt lys, og det er disse energiene som er i ferd med å bli mest fremherskende i deres virkelighet. Dere er på vei inn i en periode med manifestasjon og oppdagelser om hva dere betrakter som meningen med Livet, og følgelig hva slags verden dere ønsker å leve i. Den kommende velstanden for alle, samt nye regjeringer, vil være en pangstart denne prosessen med selvutforskning. Det dere kommer til å oppdage om dere selv til å begynne med, vil likevel kun være et lite glimt av den storslagne sannheten om deres virkelige Indre Selv. Når nå Ånden gradvis trekker sløret vekk for dere, vil dere lære hvordan deres ytre verden speiler og stimulerer den økende ekspansjon av deres indre opplevelse av livet. Det nye året 10 Caban, vil i sannhet være spekket med alle slags nye og stimulerende eventyr. Og at deres personlige gjeld blir slettet og dere blir kastet ut i en verden av velstand der alle har det de trenger, er bare begynnelsen. Dere vil bli i stand til å samarbeide med deres regjeringer på en meningsfylt måte, for disse vil oppriktig søke deres medvirkning og virkelig ønske å tjene sitt folk. Dette i seg selv, vil være en omfattende endring som dere må tilpasse dere! 

Rundt om i verden er det mye som er i ferd med å bli til virkelighet. Alle de som i hemmelighet har arbeidet for at nye regjeringer skal kunne komme på plass, har vunnet en rekke saker i rettssystemet, hvilket åpner veien for å skifte ut deres korrupte regjeringer med ny statsledelse som har ansvaret for å gjenopprette en politikk som fullt ut ivaretar folkets behov og ønsker. Og da vil den makthungrige elitens overherredømme være slutt for alltid, og det samme med korporatokratiet, dette maktveldet som har vært helt utenfor deres påvirkningsmulighet, og som hensynsløst har drevet deres verden på veien mot ruin. Som dere selv smertelig har fått erfare, har disse mørke koalisjoner pålagt dere ulovlige skatter, avgifter og gjeld for å holde dere under kontroll og svekke dere. De nye regjeringenes primære oppgave er å rette opp alle disse ulovlighetene og frigjøre dere fra mange tiår med gjeldsslaveri. Det vil bli innført et nytt pengesystem med hard system, som vil få slutt på den manipulasjon og undertrykkelse som fiat-penge systemet har gjort mulig. Denne økonomiske “tørr-råten” vil raskt bli forvandlet til globale valutaer basert på edle metaller, og deres nye regjeringer skal støtte og fremme ikke bare det edelmetallbaserte pengesystemet, men også de sosiale programmene som ledsager det, som vil til være til gode for alle mennesker. Etter hvert som disse konkrete, praktiske aspektene settes ut i livet, vil deres raske indre vekst sette dere i stand til å samarbeide på meningsfullt vis med regjeringen, og formulere og ha fullt innsyn i alle de forandringer dere ønsker å oppleve i deres verden som er i rask endring. 

Dere er på vei inn i en periode hvor dere vil lære enormt mye. I galaktiske samfunn er hvert eneste individ høyaktet og høyt verdsatt. Hvert eneste individ er unikt og uerstattelig i helheten, og det er en slik identitet dere må venne dere til. Styresmaktene står ikke over folket; det er heller slik at de er et instrument som brukes til å opprettholde og legge til rette for hver eneste persons velferd. Admiralitetens lov (seierherrens lov), som er fremherskende i dag, vil vike plassen for Sedvaneretten (Common Law), som har sitt utspring i folket. Sedvaneretten utgjøres av alle de praktiske løsninger og tradisjoner som over tid har bevist at de fungerer godt mellom mennesker, og det er dette som vil gi de folkevalgte representanter det moralske kompass som kan veilede dem i deres overveielser og handlinger. Etter hvert som overgangen til dette nye konseptet finner sted, er det deres oppgave å observer deres nye administrasjon i aksjon og sørge for at de holder seg til de direktiver dere gir den. Hver og en av dere har en gudgitt posisjon som en person av betydning. Hver eneste en av dere er en fri og uavhengig entitet, som er del av et høyt motivert kollektiv, og som sådan har dere et ansvar for å sikre man kommer frem til beslutninger som alle er fornøyd med. Uttrykket: ”Å regjere er ingen tilskuersport”, passer godt her. 

Det å involvere dere i disse forandringene vil gi deres voksende bevissthet mye håndfast læring på mange områder. Dere vil oppdage en sann moralitet full av medfølelse, som ikke på noe som helst vis gjør forskjell på folk. Dere vil finne ut hvor viktig det er å ta vare på gleden og undringen i deres eget unike samfunn i utvikling; og videre at det å regjere deres eget samfunn virkelig en er guddommelig og meget sammensatt operasjon som krever velinformert deltakelse, eller overoppsyn, fra hvert eneste medlem. Det å sikre deres rettigheter som frie og uavhengige individer og å sikre at Sedvanelovene blir administrert riktig, er en svært hellig oppgave som dere vil ha mye mer tid til når velstanden gir deres liv stabilitet og deres potensial kan utløses til fulle. I denne sammenheng må dere huske på at bevissthetsnivåene deres vil øke raskt og at måten dere betrakter og oppfatter ting på vil endre seg enormt. Dere vi også ha Vesener av mange ulike ætter tilgjengelige for dere, som har kommet for å hjelpe dere gjennom denne massive forvandlingen, ettersom mange av dere kan bli ganske forvirret og opprørt av så mye forandring. Dette er grunnen til at dere vil ha individuelle mentorer ved deres side som kan forklare dere hva som skjer og hvorfor, og gi dere trygghet. 

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer for å snakke om vårt perspektiv på det som skjer rundt om på kloden, ettersom disse begivenhetene har omfattende innvirkning på deres oppstigningsprosess. Og selvfølgelig er dette det området vi er eksperter på. Nye regjeringer vil følge som resultat av et nytt pengesystem, som vil nullstille seg selv ved overgangen til edelmetallbaserte valutaer. Denne operasjonen vil også lede til en fullstendig revurdert verdisetting av alle verdens valutaer. Disse to utviklingsstegene vil raskt bety slutten for det gjeldsbaserte systemet som deres nåværende regjeringer understøtter. Våre tallrike samarbeidsfeller står klare til å implementere det nye Basel III finanssystemet, som igjen vil utløse regjeringsskiftene. Disse nye regjeringene vil få slutt på gjeldsslaveriet og skjevfordelingen av rikdom, samt etablere en økonomisk politikk som underbygger den omfattende velstanden som vil forberede Gaia’s befolkning på første kontakt og Åndens ønske om å bringe dere alle tilbake til full bevissthet. Det vil også gjøre det mulig for oss å komme åpent til dere og tale fritt om de universelle sannheter som så lenge har vært holdt skjult for dere av de store filosofiene som ligger i kjernen av religionene på denne hellige kloden. 

Vår oppgave er å informere dere om de åndelige forandringene deres globale samfunn gjennomgår. Som de fleste av dere i noen grad er oppmerksom på, så er deres verden på vei bort fra den verdensoppfatning og de forestillinger dere er vant med, og på vei mot holdninger og viten som i begynnelsen kan fortone seg som ganske fremmed. Denne åpningen og utvidelsen av deres verdenssyn er hva Ånden har til hensikt. Vi er her for å hjelpe dere å gå nøye gjennom det dere ble lært opp til å tro da dere vokste opp; dette innebærer å endre en hel rekke oppfatninger som dere har betraktet som ”fakta”. Dette innebærer blant annet å introdusere dere for en helt ny åndelig terminologi som ikke er dynget ned av grumsete tanker, og som ble gitt oss av Himmelen for lenge siden. Vi har bare så vidt snakket om deres samfunns grunnleggende myter i forbifarten, men tiden er nå kommet for å fortelle disse historiene på nytt, fullstendig og sannferdig, slik at dere kan forstå meningen i dem, uten tvetydighet. For lenge siden tok deres mørke herrer disse historiene og forvrengte dem for å påvirke deres følelser i en retning som var ”gunstig” for dem, og vi har nå til hensikt å sørge for at deres kompass påny peker mot det sanne nord og således gjøre at dere kan komme på linje med sannheten om hvem dere virkelig er. 

Vi, deres Oppstegne Mester, vil være deres ledestjerner som klart og tydelig viser dere veien ut av det nåværende forferdelige rotet og frem mot en vidunderlig ny verden, en som dere allerede kan føle er der, og venter på dere. Som Vesener, bokstavelig talt med hurtigtogsfart på vei mot full bevissthet, trenger dere detaljert informasjon om hva full bevissthet innebærer. Vi har mange visdomsgaver å gi dere og vil utruste dere med de kriterier dere trenger for å vurdere og forstå hva som til enhver tid skjer. Himmelen anvender sine guddommelige evner til å rekonfigurere dere og hele verden omkring dere, og vi er kommet for å være deres åndelige veiledere og for å inngi dere trygghet med hensyn til det som kan synes å være en rekke merkelige hendelser. I dette øyeblikk er de nye pengesystemene i ferd med å bli til virkelighet, og med dem kommer edikter som vil kunngjøres av deres nye regjeringer, inkludert avsløringen av et hemmelighetskremmeri og dekkoperasjoner av svimlende proporsjoner. Som dere kan forestille dere vil disse kunngjøringene forvandle deres virkelighet til de grader, og vi er her for å være deres kjærlige veiledere gjennom denne aldeles forbløffende forvandlingen. 

I dag snakket vi om de begivenheter som står for døren. Den kommende perioden vil være kjennetegnet av plutselig og omfattende forandringer. Vi har til hensikt å kunne formidle til dere ganske snart hva første kontakt egentlig dreier seg om. Deres åndelige familier og deres familier fra Rommet og fra Inner-Jorden står klare til å komme blant dere og forandre virkeligheten deres for alltid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

torsdag 25. juli 2013

23:07:013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation 
          
7 Ix, 2 Vayeb, 9 EbSelamat Balik! Vi kommer tilbake med mer å fortelle dere. Deres globale samfunn begynner nå den forvandlingen som er designet for å bygge om og fornye alle aspekter av det. Nye statsledelser vil støtte oppunder et nytt bank- og finanssystem, og på det nordamerikanske kontinentet vil de følge de edikter og betingelser som er angitt i NESARA. Denne nye regjeringen vil slette all gjeld og gjøre slutt på folkets gjeldsslaveri. Et helt nytt nivå av frihet vil bli til virkelighet når de kanadiske og amerikanske regjeringer håndhever de betingelsene som ligger i deres mandater, som gjør alle borgere frie og tillater dem å være virkelig selvstendige og uavhengige. Velstanden, som skal fordeles til alle uten at det gjøres forskjell på noen, vil være gnisten som setter i gang en økonomisk renessanse som vil omfatte innretninger og teknologi som raskt kan rydde opp i alle miljøproblemer og fremskaffe forurensningsfri transport. Og i tillegg et kjempesprang fremover i kommunikasjonsteknologier, som i løpet av de første månedene i denne perioden langt vil overgå alt som har skjedd i de siste ti årene! Disse forandringene vil rede grunnen for den første kontakt. Så snart vi kan lande i stort antall, har vi til hensikt å utruste dere med en helt ny teknologi som nærmest kommer til å sette hele den etablerte vitenskapen og de dominerende filosofiene på hodet! 

Den første kontakten vil representere et gjennombrudd for deres verden. For øyeblikket er basisen i deres samfunns forståelse av seg selv at menneskeheten på Jorden er unike i skaperverket. Slik sett er dere akkurat som mange andre primitive samfunn som fornekter at de eksisterer som en del av et enormt kaleidoskop av Vesener på alle mulige bevissthetsnivåer. Denne deres tro på at dere er “eksklusive” vil sprekke som en ballong, på kryss og tvers av planeten, og selve de grunnleggende mytene deres vil bli motbevist med ett strøk når de nye regjeringene formelt kunngjør vårt nærvær. Det er ikke mulig å komme utenom å ta opp dette temaet, så det er viktig at vi også har støtte fra de Oppstegne mestrene i tillegg. Faktum er at vi har hatt deres støtte i mer enn et tiår allerede. Og på toppen av det har vi full støtte fra deres slektninger i Agartha. Det som nå gjenstår er å få denne nyheten frem til dere alle, og det er her deres nye statsledelser kommer inn i diskusjonen. Deres ansvar er å sørge for den globale legitimitet som er nødvendig for at dere skal legge fra dere mye av den frykt som mange av dere tenderer til å ha når det gjelder utenomjordiske vesener. Så snart regjeringene har introdusert dere til temaet om vårt vennligsinnete nærvær, så kan vi selv gå i gang med å forklare en hel mengde ting for dere. 

En av de første ting vi vil demonstrere for dere er hvor nær vi er knyttet til hverandre, siden vi deler vår felles opprinnelse i Vegas stjernesystem med dere. Vi deler også deres genetiske egenskaper. Det er også svært mye om menneskelige egenskaper som vi har erfaring med og vi ønsker å fortelle dere historien om dette. Menneskene har kolonisert Jorden mange ganger og er her for å være de primære voktere over Gaia’s landområder. Denne vokterrollen deler dere med hvalene og delfinene på Jorden, og dette krever også en detaljert forklaring. Og så er det temaet om deres kommende forvandling tilbake til full bevissthet, og faktum er at Oppstegne mestrene har til hensikt å sette i gang med sine nøkkelseminarer for dere om de sublime egenskaper ved denne avgjørende viktige bevissthetstilstanden. Denne tiden handler tross alt først og fremst om det store bevissthetsskiftet. Vi kommer til å gjennomføre dyptgående samtaler med dere om de hellige dekreter Himmelen har gitt oss.Og deretter kan vi ta dere med på turer i skipene våre og på besøk i Innerjorden. Dere vil etter hvert få alle puslespillbitene på plass med hensyn til hvordan og hvorfor dere skal vende tilbake til full bevissthet. 

Denne enorme kløften som ble smidd inni dere av folket i Atlantis sammen med deres mørke allierte medførte at de fleste av dere nesten totalt mistet evnen til å trenge gjennom dette sløret av begrenset bevissthet. De få som greide det gjorde det takket være at en klar ”vei” var blitt smidd inn i deres genmateriale som satte dem i stand til å greie det. Disse genetiske og neurale “veier” gjorde at de Oppstegne Mestrene omsider greide å oppnå dette vidunderlige, høye mål. I de omstendighetene dere kollektivt lever under nå, krever denne oppgaven en spesiell, levende ”kokong” som er spesielt designet for å kunne løse opp de genetiske koplinger som så sterkt binder dere i begrenset bevissthet. Himmelen har gitt oss oppgaven med å føre dere tilbake til denne edleste og naturlige tilstanden for den menneskelige sjel, og denne hellige og strålende sjel har også behov for å bo i en tilsvarende fullt bevisst fysisk kropp. Når denne balanserte integrasjonen er oppnådd, kan hver enkelt sjel på vidunderlig vis fullføre hvert livs mange mål. Vi kommer derfor for å gjenoppbygge og ønske velkommen denne svært spesielle stjerne-nasjonen inn i folden, den Galaktiske Føderasjon, og fra det tidspunkt av kan dere sette i gang med deres ulike roller dere har blitt gitt av deres overordnete i Himmelen og skape varig fred i galaksen. 

Vær velsignet, Kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres rike er i forvandling. Den konstante velsignelse fra Lyset som gjennomsyrer planeten medvirker til å avhjelpe nød og vanskeligheter i deres verden. Deres øvre atmosfære er nå i ferd med å stabilisere seg, på samme måte som de store havstrømmene – disse enorme strømmene som krysser planetens store hav. Etter hvert som Gaia når et brukbart, om enn skjørt ekvilibrium, så forbereder hun seg på miljømessig rekonfigurering. Deres hellige hjemmeplanet er også vår, så vi oppfordrer dere til å velsigne Gaia hver eneste dag og respektere henne og alt hun gjør for dere. Etter hvert som bevissthetsnivået deres stiger, vil dere bli oppmerksom på hennes daglige strev og slit for å holde seg i live. Vi anmoder dere alle om å komme sammen i grupper for å velsigne henne, og etter hvert som flere mennesker i verden engasjerer seg, så hjelper det Gaia og styrker hennes livsgrunnlag. Gaia er et hellig Lys-Vesen, men fortsatt lider hun under kabalens herjinger og ødeleggelser. Hun trenger virkelig deres velsignelser så vel som at dere krever at de som vanærer henne slutter med sin nedrige og profane vanhelligelse av henne. Det er på tide å begynne å leve på en måte som hedrer og helliger deres vakre planet. 

Vi hører dere, Kjære Hjerter, hele tiden og hvert eneste øyeblikk. Vi vet hvor ille dere lider i dette mørke riket. Tiden er inne for å løfte frem det som omfattende skal lindre og lette disse plagene og begynne å konstruere en ny verden av fred, samarbeid og velstand for alle. De tiltak som kan gjøre dette til virkelighet er underveis. Et nytt Galaktisk År gryr, og tiden er inne for å ønske det velkommen med høvelige gaver. Også dette har vi til hensikt å få til. For lenge, lenge siden ble enorme rikdommer satt til side og gjemt for de mørke. Disse ufattelige skatter oppbevares i spesielle lagerfasiliteter, beskyttet og forsvart av dem som avla ed på å forhindre at hemmeligheten ble avslørt inntil det rette, guddommelige øyeblikket er nådd. Dette øyeblikket er nå. Mange ting skjer rundt om på kloden for å sikre at frigjøringen av disse midlene skjer etter planen. Dere er blitt velsignet på mer enn én måte! Dette er den store overraskelsen dere så lenge har ventet på! 

Disse mange velsignelsene innvarsler en ny tidsepoke for menneskeheten. De signaliserer også den formelle avsløringen om Innerjorden og om deres egen familie fra rommet. For flere tusen år siden fant vi ut at Agarthas rike var en trygg havn, beskyttet fra de mørke, hvor vi kunne gjennomføre våre hellige oppgaver. Denne tiden vi er inne i tillater oss å tilbringe mer tid i overflateverdenen, for å bistå våre hellige samarbeidspartnere og hjelpe menneskeheten gjennom denne aller siste perioden med lidelse. Vi kommer til å vie mer av vår tid til å sluttføre de forandringene som er nødvendige for å manifestere dette nye riket. Denne tiden er faktisk i DETTE NU. Velsigne denne hellige begivenhet! Vær rede til å hjelpe andre til å forstå hva som skjer. Vi kommer, på samme måte som våre hellige forbundsfeller, fra alle galaksens hjørner, for å forandre deres overflateverden til det svært mye bedre. Til alt som er i ferd med å skje, sier vi triumferende: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! 

I dag kom vi med et nytt budskap til dere om deres verden. Mye hender allerede og mye ligger klart til å skje i en ”eksplosjon” av begivenheter. De mørkes lange og onde natt med herjinger og kaos har vart i nesten tretten tusen år og nå er tiden inne for å avslutte denne syklusen av sorg og smerte. Lyset øker og omsider bryter dagen frem! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

onsdag 17. juli 2013

16:07:2013


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation 
          
13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb
Selamat Jarin! Vi kommer igjen med mer å fortelle dere! Deres verden har begynt å manifestere sin nye virkelighet! Disse som så lenge har arbeidet med å få myriadene av biter på plass med tanke på deres nye regjeringer og det nye pengesystemet, kan nå endelig begynne å avduke det eminente resultatet av sitt arbeid. Disse nye konvensjonene, som gjenspeiler et nytt etisk fundament, vil bringe dere fred, velstand for alle og det betyr slutten for den globale filosofi som har gjort at rikdommene har kommet på noen få utvalgtes hender. I dette nye samfunnet vil alle leve i velstand, og således kan de foreldete, splittende holdninger til penger legges vekk for godt. Penger og rikdom vil ikke lenger gi hverken makt eller prestisje og kan derfor få tilbake sin opprinnelige hensikt, nemlig som et instrument som gjør at man kan få gjennomført det som skal til for å nå et mål. Og på samme måte kan makt igjen få tilbake sin opprinnelige mening; den frihet og uavhengighet som Himmelen har gitt i gave til hvert eneste menneske. Under disse nye prinsippene kan menneskeheten blomstre og igjen vise seg modne til å påta seg sine hellige ansvarsoppgaver, alt mens de er på vei tilbake til full bevissthet. Dette er det løftet Himmelen ga dere for så lenge, lenge siden og vi er fast bestemt på å hjelpe hver eneste en av dere å oppnå dette, som er deres skjebnebestemte mål.De kommende forandringene er likevel bare nødvendige forutsetninger for det livsmiljø som Himmelen nå er i ferd med å rigge til for dere. Alle har dere opplevd å måtte renonsere på deres drømmer og nøye dere med mye mindre enn dere ønsket, og dette kan nok være en treffende beskrivelse av ”livet på Jorden”, over alt i verden. Bare noen få, som er medlemmer av en spesiell Illuminati-familie, kan håpe å virkeliggjøre sine drømmer eller råde over midlene og mulighetene til å manifestere enorme rikdommer. Det er denne sammenvevde gruppen, som kalles Illuminati, som har kontrollen i verden, som har vært så vanskelig å få fjernet. Vårt oppdrag er å assistere Himmelens organisasjoner med å bringe disse i kne, som inntil nå aldri har forestilt seg at noen kunne utfordre deres overherredømme. Takket være vår teknologi og målbevisste arbeid, har vi forhindret disse mørke sjelene i å sette i gang bølge på bølge av nøye planlagte globale uroligheter av ulike slag. Når deres mål nå er falt i grus, innser hver og en av dem hva som er i ferd med å forme seg omkring dem. Tusener av dem har blitt arrestert; de fleste av deres underjordiske baser gjort ubrukelige; deres hemmelige teknologier er satt ut av spill, og deres trusler om ødeleggelse og død er stoppet en gang for alle. Deres tid har i sannhet kommet - og gått - og en ny epoke feier inn over planeten deres!Deres nye styresett har et fundament; det kalles NESARA. Dette er en mal, så vel som et veiledende prinsipp for deres nye samfunn. Siden slutten på Andre Verdenskrig har en pest herjet i alle regjeringer i form av korrupsjon og en fremherskende følelse av å ha rett til makten. Denne pandemien har vært som en katalysator for den organiserte kriminalitetens fremvekst og dens hærskarer av morralløse partnere. Regjeringer som hadde noen grad av integritet ble lokket ut på gale veier og overtalt ved hjelp av enorme pengesummer som ble gjort tilgjengelige for dem. Den organiserte kriminaliteten har knyttet seg nært til store korporasjoner og dannet et nettverk av korrupsjon, med forgreninger inn i selv de minste små samfunn og som sørget for at regjeringene ble villige håndtlangere for særinteresser og endeløse ulovlige aktiviteter. Denne groteske parodien på demokratisk styre begynte på femtitallet og spredte seg rundt hele verden og er i dag åpenlyst fulle av forakt for det folket de egentlig skulle tjene. Enhver velmenende politiker blir raskt tvunget til å innordne seg til den kulturen av dobbeltmoral og egeninteresse, med liten mulighet til å få gjort noe som kunne få noen positiv effekt på dette globale maktmonsteret.Himmelen så helt tydelig at deres verden ble forberedt til et globalt kupp som skulle etablere et verdensomspennede diktatur hvor dere alle ville bli underkastet makten til disse kriminelle nettverkene som bare tjener sine egne interesser og som utgjør de mørke kreftenes Illuminati. Mot slutten av 90-tallet var denne mangslungne gruppen klare til å iverksette sitt kupp, da katastrofen inntraff. Plutselig gjorde det utenomjordiske imperium som støttet Illuminati en uventet kuvending, overlot sine lakeier på Jorden til seg selv og inngikk en fredsavtale med den Galaktiske Føderasjon.* Lakeiene var da helt i villrede og det ble kaos i deres organisasjon, slik at deres store kupp måtte utsettes i hvert fall et tiår. De jordiske lakeiene omorganiserte seg og dannet flere nye grupperinger og satte i gang å kjempe mot hverandre for å vinne retten til verdensherredømme. Dette resulterte i flere store kriger med det formål å etablere et globalt hegemoni, til at vi for cirka ti år siden stilte dem sjakk matt. Dette har vært de mørkes situasjon i det siste tiåret. Og når har denne intense maktkampen mistet sin kraft; Nå er det våre allierte og vi som har overtaket og leder an, og det er årsaken til at den endelige seieren er nær forestående.Vær velsignet, Kjære Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mestere! Deres verden er i ferd med å gå over på Lysets side og det er helt tydelig å se at de mørkes virkelighet overalt er på randen til kollaps. Etter hvert som Lyset som nå strømmer inn fra Himmelen øker, så svinner de mørkes makt og vi er vitne til at dette motbydelige og bitre riket forsvinner. De som av Himmelen er engasjert for å forandre deres verden er travelt opptatt med å gjøre deres nye virkelighet til virkelighet. Avtaler og nye konvensjoner er ratifiserte og rettssystemene begynner nå å utstede tiltalebeslutninger mot dem som fortsetter å tjene de mørke. Vi ber for disse menn og kvinner. Vi tilgir dem deres lovbrudd og ber om at de blir behandlet med hellig og sann rettferdighet. Den hellige guddommelige nåde har i sannhet gjort sitt inntog! Etter hvert som disse mørke blir borte, er det noe nytt og vidunderlig som forbereder seg på å ta deres plass, og sprer en følelse av håpefull forventning over de første tegnene på menneskehetens nye daggry.Det nye penge- og finanssystemet er basert på reelle verdier som gjennom lang, lang tid har vært trygt oppbevart av Lyset. Disse hemmelige lagrene av gull og sølv og hellige edelstener skal brukes til å etablere en endeløs overflod for alle på planeten. Etter hvert vil imidlertid deres bevissthetsnivå nå et punkt hvor rikdom ikke måles i gull, men i visdom og kunnskap, og dette er ting som vi sammen kommer til å drøfte. På visse tidspunkter i deres historie har den ene eller den annen av oss trådt frem og delt med dere en veritabel skattkiste av hellig visdom, som senere ble omskrevet og forvrengt av den mørke makten slik det tjente dem selv best. Den oppgaven som ligger foran oss nå er å dele disse guddommelige sannheter med dere pånytt og vise dere hvordan deres innhold ble forfalsket av de mørke. I dette nye Lyset vil Himmelens visdom igjen skinne i sin fulle stråleglans, og disse livskodene vil tjene dere som en veiledning, som vil bringe rettferd og glede tilbake til deres liv. Og likevel er dette læringsarbeidet bare begynnelsen på alt det vi skal utrette sammen.Rundt om på hele kloden er det mange som bruker sine gode posisjoner til daglig å arbeide med det store Skiftet vi forteller dere om. Disse gruppene og hellige familier utfører sin del av oppdraget med å hjelpe oss å gjøre virkelighet av denne nye epoken for menneskeheten. I denne stund foregår det en virvelvind av aktivitet i forberedelsene til den store distribusjonen av rikdom til dere alle. Disse rikdommene er ment å brukes til å skape ny teknologi og å ta i bruk undertrykt teknologi som igjen vil føre til en omfattende avdekking av de fantastiske fremskritt menneskeheten har gjort gjennom årene, men som har blitt stjålet eller med makt har blitt holdt skjult for dere. Frislippet av alle disse oppdagelsene er bare et biprodukt av hva deres nye velstand vil føre med seg; vi som et folk innehar evner som de mørke maktherrene i dette riket alltid har fryktet og som de har gjort alt de har kunnet for å undertrykke. Denne undertrykkelsen vil det nå bli slutt på, og det mest formidable resultat av deres velstand vil være fremfor alt sannhet, omfattende ny læring, frihet og selvstendighet. Og mer enn noe annet; denne tiden vil gjenforene familien og skape en glede som overgår alt vi noensinne har opplevd!I dag gjennomgikk vi hva som foregår rundt om på kloden. Disse begivenhetene vil igjen føre til nye begivenheter, som til slutt vil muliggjøre den første kontakt og deres tilbakevenden til full bevissthet. Dere har aldri vært alene! Vi lever i et univers som er fullt av familie og en vidunderlig glede som kalles Livet, Skaperverkets hellige gave til oss. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)Oversetter: Leif

torsdag 11. juli 2013

09:07:2013Sheldan Nidle – 9. juli, 2013


6 Ahau, 8 Kumku, 9 EbDratzo! Vi kommer tilbake med mere nyheter til dere. Virkeligheten deres er i ferd med å forvandles. Den mørke kabalen er i panikk og leter etter stadig mer desperate måter for å løse sine stadig vanskeligere dilemmaer. Som vi mange ganger har påpekt, så finnes det ingen måte de kan greie å komme seg ut av sin stadig verre situasjon ved hjelp av deres gamle lurerier og metoder. Lysets uimotståelige kraft er i ferd med å ta tilbake dette riket og levere det trygt tilbake til Hennes vennlige ledelse. Disse direktiver har allerede ledet til et antall beslutninger som tillater Lysets ulike styrker og forberede et nytt finansielt system, nytt styresett og nye statsledelser for Jordens overflatebefolkning. Gaia er svært tilfreds med det som er oppnådd. Deres Oppstegne Mestere har omfattende støtte fra en gruppe mennesker som er dedikert til å skyve de mørke fra makten og instituere en ny epoke for alle. Det neste trinnet involverer en serie med kunngjøringer som tillater at de nye gull-baserte valutaer kan gjøre slutt på fiat-pengenes* tidsalder og få en slutt på de finansinstrumenter som er designet for å hjelpe noen få å samle seg ufattelige rikdommer på bekostning av de mange. Dette er imidlertid bare én av mange reformer som er innbakt i det nye finanssystemet.


Kjernepunktet i det nye finanssystemet, og hovedgrunnen til at det er utviklet, er å sørge for universell velstand for alle og å brekke ryggen på de private bank-kartellene. Dette gamle systemet vil det nå bli slutt på og det vil bli omformet til et nytt system som skaper rikdom for alle. Dette nye systemet vil raskt bringe dere langt videre fra deres nåværende teorier om det fysiske universet og deres begrensende filosofier fra fortiden, og således aktivt demonstrere Universets lov om overflod ved at alle på planeten får alt det de trenger og mer til. Ved å gjøre det på denne måten vil det skape en fullstendig ny virkelighet, som ikke har behov for penger som sådan. Det vil raskt utvikle seg til et pengeløst samfunn basert på teknologier som gjør industriproduksjon og jordbruket foreldet, og på det viset totalt forvandle hele deres måte å definere dere selv på. Når dere legger bak dere deres nåværende levemåte hvor dere jobber for å overleve, så vil ikke lenger jobb-beskrivelsen eller inntektsnivået definere dere. Og da kan den dere i sannhet er dypt inni dere, sammen med alle deres skjulte iboende talenter som ennå ikke er tatt i bruk, komme frem og skape et samfunn hvor hvert eneste menneske er et hellig Vesen, elsket og æret ved simpelthen å være den de i sannhet er.


De sosiale maskene som dere har måttet bære og de dilemmaer som for øyeblikket tynger dere, skal også løse seg opp og så snart dette skjer vil deres sanne og vidunderlige Selv komme frem. Dette nye skjønne Vesen og den hellige verden dere lever i vil absorbere hele deres oppmerksomhet og føre til full forståelse av universell En-het. Dere bærer alle Livet i dere, sammen med evnen til å ha tilgang til alle de undere det hver dag presenterer dere med. Dette er den sanne ”valuta”. Når dere samhandler med hverandre i dette nye lyset, vil dere oppleve Livet på en helt ny måte, dere vil lære hvordan dere opprettholder det og om den forbløffende åndelige energien som flommer inn i alt det dere er og alt dere gjør. Og da er dere full fart på vei mot full bevissthet! Alle galaktiske samfunn anerkjenner og bygger på fire hellige lover, som himmelen har gitt de fysiske Engler. Disse aspektene av deres liv i samfunnet vil bli nøye gjennomgått hver dag av hvert eneste individ og deres veiledere. Himmelen og fysikaliteten flyter sammen og frembringer en virkelighet som til fulle “ser” og verdsetter hvert eneste menneskes evner og tilknytning til Ånden. Ut av denne sammensmeltingen oppstår en organisk metode for å organisere seg på som vi kaller “fluid gruppedynamikk”. Innkorporert i denne ligger de prinsipper som former kjernestrukturen i våre galaktiske samfunn.


En del av vårt oppdrag er å lære dere dette på en praktisk og nyttig måte. Første steg for dere er å gjenoppdage deres naturlige følelselse av dere selv, hvem dere er. Dette gikk tapt da dere ble oppslukt av de fremmede strukturene som kjennetegner deres nåværende mørke samfunn som får dere til å føle dere alene og at dere har mistet veien helt og holdent. Denne totalt fremmedgjorte levemåten skal snus og reverseres ved hjelp av en mengde varsomme diskusjoner som reintrodusere dere til hvem dere ble skapt til å være. De fleste av dere har strevd og gjort alt mulig for å overleve, valgt arbeid som ikke uttrykker deres sanne Jeg, og det er deres individuelle mentorers oppgave å kjærlighetsfullt veilede dere slik at dere finner deres sanne indre Selv. Og det er her deres Oppstegne Mestere virkelig kommer til sin rett ved å lære dere metoder for å se inn i dere selv og kaste av dere den negative selv-vurdering som de mørke herskerne har innpodet i dere for å holde dere under kontroll. Vår oppgave er å sørge for at dere får friheten tilbake slik at dere kan oppdage dette deres Indre Selv, hvilket er en avgjørende viktig forutsetning for at dere skal kunne vende tilbake til deres opprinnelige hensikt: å være Vesener med full bevissthet. Denne guddommelige tilstand bringer med seg omfattende innsikt om Himmelen og historien til de himmelske slekter og vil påny gjøre dere kjent med årsakene til at dere valgte den spesielle gruppen dere ble født inn i.


Namaste! Vi velsigner dere, kjære Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mestere! Et vidunderlig slør av Lys omgir nå deres elskede verden. Lyset senker seg og bringer med seg velsignelser av den reneste Kjærlighet fra AEONs Hjerte. De begivenhetene som det så lenge har vært talt om, vil bli gjort til virkelighet og dette hellige land vil være vitne til at en “ny måte” manifesterer seg på det. I fellesskap velsigner vi denne vidunderlige begivenhet og gjør oss klare for å presentere oss for dere. I den korte tiden som gjenstår vil mange vidunderlige ting hende. Denne julimåneden er det tidspunkt hvor friheten i både Amerika og Frankrike var fastsatt, og således vil denne måneden nå bevitne en ny fødsel for friheten. Våre hellige forbundsfeller er midt oppi en prosess som på juridisk vis skal få slutt på den private korporasjonen som har styrt deres verden i århundrer. Dens fall begynte allerede da dens ufattelige grådighet gikk over alle grenser, til og med over grensen til at den kunne opprettholde seg selv! Dens kollaps ble et spørsmål om tid, koplet med dens arrogante forakt for den nye virkeligheten som vil gi frihet og velstand til alle!


Himmelens velsignelser er en konstant, guddommelig gave, som fyller dette riket med Kjærlighet, Lys og voksende bevissthet. Lyset har gitt oss oppgaven med å stå frem og lære dere å styrke deres Ånd og ekspandere deres kunnskap om Himmelen og deres opprinnelse langt, langt tilbake. Denne historien begynner uendelig langt tilbake i Vega’s solsystem og involverer raser av vannlevende mennesker og den vidunderlige gave som ble sendt dem fra de Galaktiske Hierarkier. Denne velsignete gave var full bevissthet og løftet våre forfedre inn i Lyset og dets hellige sak. Og så begynte utvandringen som langt om lenge brakte oss hit, for omtrent 900.000 år siden. Vi kom med alle gode ønsker fra Jordens Hierarki og begynte vår reise som tok oss bort fra – og nå tilbake til – full bevissthet. Dette er den vesentlige kjernen i den sanne saga som vi har til hensikt å forklare fullt ut for dere, sammen med dens mange åndelige aspekter og sammenhenger.


Det er så mye som må belyses innenfor denne historiens rammer. Det viktigste er hvorfor vi gikk tilbake, midlertidig, til begrenset bevissthet, samt hvorfor og hvordan dere nå skal vende tilbake, enkelt og raskt, til full bevissthet påny. Den vidunderlige tilstand som full bevissthet er, tok oss mange liv og mye krevende disiplin og praksis for å oppnå forgangne tider. Dette gav oss imidlertid førstehånds kunnskap som nå utgjør kjernen i våre belæringer for dere. Den overgangsperioden som ligger foran dere er nødvendig for å løse opp den mørke vasen som deres persepsjoner blitt under de mørkes regime, og for å bringe inn Himmelens klare Lys. Våre smertefulle erfaringer med det mørke kan gjøre det vanskelig for noen av oss å gi slipp slik at den ”nye måten” kan synke inn og sive inn i våre myriader av tankestrukturer. Husk på at denne forvandlingen av deres rike forbereder dere til deres tilbakevenden til full bevissthet, og at vår oppgave er å veilede dere gjennom dette for deretter å ha overoppsynet med hva det enn måtte være Himmelen gir oss bud om! Hosanna til vår alles Skaper!


I dag fortsatte vi med våre budskap om de transformasjoner som nå foregår overalt i denne virkeligheten. Tiden kommer for oss for å besynge og feire deres frigjøring! Dødens og fattigdommens rike skal skiftes ut med et rike av Kjærlighet, Lys og Velstand. En epoke fylt av frihet, personlig uavhengighet og udødelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
*Fiat-penger er penger som sentralbankene kan trykke opp og ”skape ut av løse lufta”, dvs uten at de har noen gullverdi bak seg. I praksis betyr det at de ikke er verdt papiret de er trykket på, men brukes likevel til utlån. Slik sett har bankene ikke lånt ut noen penger når de har ”gitt lån”.
 Oversetter: Leif

putin

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions